Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs 2016

Abstract

Haridus- ja Teadiministeeriumi aasta-analüüs annab analüütilises kontekstis detailse ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusvaldkondade olukorrast 2015. aasta seisuga. Positiivsetest arengutest on näiteks välja toodud head PISA tulemused, õpetajate palgatõus viimasel viiel aastal, kõrgharidusega 30-34aastaste inimeste osakaalu kasv, võõrkeeleoskuste kasv, Eesti teadustöö hea tase jne. Mitmele valdkonnale (nt madala haridustasemega mitteõppivate noorte suhteliselt suur osakaal, mitte-eestlaste eesti keele oskuse madal tase, teadus-arendusalaste investeeringute madal tase jne) tuleks pöörata suuremat tähelepanu. Sellest lähtuvalt on lisaks üldisele analüüsile keskendutakse seitsmele haridusvaldkonna kriitilisemale teemale: madala haridustasemega noored; õpetajaameti atraktiivsus; põhikoolijärgsed haridusvalikud; täiskasvanute osalus elukestvas õppes; eesti keelest erineva emakeelega põhikooli lõpetajate eesti keele oskus; soolised lõhed hariduses; võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele ja tõhus hariduskorraldus - koolivõrk ja erakoolide rahastamine.

Description

Keywords

Haridus, Põhiharidus, Õpetajad, Täiskasvanuharidus, eesti keel, Erakoolid, Koolivõrk, Soolin võrdõiguslikkus

Citation

Collections