Õpetajate tajutud enesetõhususe ja mõttemustri erinevused PISA haridusuuringust osavõtnud eestikeelsetes koolides

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev uurimistöö keskendub õpetajate tajutud enesetõhususe ja mõttemustri erinevustele rahvusvahelises haridusuuringus PISA saadud kõrgemate ja madalamate tulemustega eestikeelsetes koolides. Uuringus osales 295 õpetajat, kes õpetasid nendes klassides, mis võtsid osa PISA 2012 uuringust. Töö peamised tulemused on järgmised: kõrgemate PISA tulemustega koolides oli õpetajate tajutud enesetõhusus kõrgem vaid ühe dimensiooni lõikes (usk, et õpetaja suudab kõigile õpilastele arusaadavalt selgitada), Z3 = 1.40, p = .02, d = .32. Samuti selgus, et paremate õpilaste tulemustega koolides leidub rohkem kasvule suunatud mõttemustriga õpetajaid, χ2(2, N = 295) = 8.88, p = .01, φ = .17. Statistiliselt olulist seost õpetaja enesetõhususe ja mõttemustri vahel ei leitud. Uurimistöö tulemustest saab järeldada, et õpetajate enesetõhusus ja mõttemuster on mõneti seotud õpilaste tulemustega ning nende arendamise läbi saab parendada õpikeskkonda.

Description

Keywords

Citation