Categorical equivalence in algebra

Date

2015-05-22

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Algebralised struktuurid võivad olla omavahel erineval määral sarnased. Nad võivad olla näiteks identsed, isomorfsed, termekvivalentsed, nõrgalt isomorfsed. Ringide korral on tuntud mõisteks Morita ekvivalents. Väitekirjas vaadeldakse algebraliste struktuuride kategoorset ekvivalentsi: kaks algebralist struktuuri on kategoorselt ekvivalentsed, kui nende moodustatud muutkonnad on ekvivalentsed kui kategooriad ning ekvivalents kujutab ühe neist kahest struktuurist teiseks. Kuigi kategoorne ekvivalents on üldjuhul nõrgem mõiste kui nõrk isomorfism, säilivad selle korral mitmed algebraliste struktuuride olulised omadused, nagu näiteks omadus olla lõplik. Väitekirja eesmärgiks on uurida kategoorset ekvivalentsi ning sellega samaväärseid tingimusi klassikaliste algebraliste struktuuride klasside piires. Aluseks on võetud varasemad tulemused lõplike rühmade, lõplike poolrühmade ja lõplike korpuste jaoks. Väitekirjas käsitletakse võrede, idempotentsete poolrühmade ja lõplike ringide kategoorset ekvivalentsi. Lähtudes teadaolevast tulemusest, et lõplikud poolrühmad on kategoorselt ekvivalentsed parajasti siis, kui nad on nõrgalt isomorfsed, uuritakse süstemaatiliselt poolrühmade termekvivalentsi. Töö lõpuosas vaadeldakse nn p-kategoorset ekvivalentsi: kaks algebralist struktuuri on p-kategoorselt ekvivalentsed, kui neist kõigi konstantsete põhitehete lisamisel saadud uued struktuurid on kategoorselt ekvivalentsed. Sel teel on saadud uusi huvitavaid kategoorse ekvivalentsi näiteid nii rühmade kui võrede alusel.
Algebraic structures can be similar to each other in various ways. For example, they can be identical, isomorphic, term equivalent, weakly isomorphic. For rings, a well-known notion is Morita equivalence. In the thesis, the categorical equivalence of algebraic structures is considered: two algebraic structures are categorically equivalent if the varieties they generate are equivalent as categories, and the equivalence maps one of these two structures to the other. Although the categorical equivalence is weaker notion than the weak isomorphism in general, it still preserves many important properties of algebraic structures, in particular, the property to be finite. The aim of the thesis is to explore the categorical equivalence and equivalent conditions to it within the classes of classical algebraic structures. The earlier results for finite groups, finite semigroups and finite fields served as the starting point of our study. Categorical equivalence of lattices, bands and finite rings are considered in the thesis. Motivated by the known result that finite semigroups are categorically equivalent if and only if they are weakly isomorphic, the term equivalence of semigroups is investigated systematically. In the final part of the thesis, the so called p-categorical equivalence is considered: two algebraic structures are p-categorically equivalent if the structures obtained from them by adding all constants to the set of basic operations are categorically equivalent. In such a way, some new interesting examples of categorical equivalence are obtained, based on both groups and lattices.

Description

Keywords

algebra, kategooriad (mat.), categories (math.)

Citation