Õpingute ajal palgatööl käimine ja selle motiivid meeste ja naiste puhul

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli saada ülevaade sellest, kui suur osa tudengeid töötab õpingute kõrvalt ning millised on selle nähtuse peamised põhjused. Teema käsitlemisel tõi töö autor välja valdkonna erisused sugude lõikes. Uurimuse teostamiseks viis töö autor läbi kvantitatiivse andmeanalüüsi Eurostudent V 2013. aasta Eesti andmete põhjal. Analüüsi põhitulemused olid järgmised: Naistudengid on meestudengitest statistiliselt olulisel määral õpingute kõrvalt tööturul osalemises aktiivsemad. Analüüsist selgus, et 63 protsenti naistudengitest töötavad õpingute ajal regulaarselt või aegajalt võrreldes meestudengite 60 protsendiga. Keskmiseks töötamise osakaaluks kogu tudengkonna kohta on 62 protsenti, mis ühtis varasemalt Eestis läbiviidud uuringutega. Peamiseks põhjuseks õpingute kõrvalt palgatööle siirdumiseks on soov majanduslikult toime tulla. Naistudengitest oli 64 protsenti täiesti nõus, et käivad tööl selleks, et toime tulla. Vastav näitaja meestudengite seas oli 58 protsenti. Andmeanalüüsist selgus, et antud väite puhul on hinnangud sugude vahel statistiliselt olulisel määral erinevad. Naistudengid lähevad meestudengitest enam toimetuleku eesmärgil palgatööle. Analüüsist selgus, et 64 protsenti naistest käivad õpingute kõrvalt palgatööl eesmärgiga toime tulla. Vastav näitaja meestudengite seas on 58 protsenti.

Description

Keywords

Citation