Muutunud õpikäsituse rakendamise ja selleks erinevate valikute pakkumise seire korraldamine, sh gümnaasiumis valikkursuste rakendamise osas

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool, HaridusuuendusKeskus

Abstract

Uuringu käigus seirati valikkursuste (valikainete) pakkumist Eesti gümnaasiumites. Selle käigus analüüsiti ühelt poolt, kuidas on valikainete pakkumise süsteem korraldatud, millest lähtuvad koolid valikkursuste pakkumisel ja kuidas mõistetakse valikainete rolli õppekavas. Teisalt uuriti, millest lähtuvad õpilased valikkursuste valimistel ning milline on nende rahulolu valikkursustega. Valimiks oli 137 kooli (76% Eesti keskharidust pakkuvatest õppeasutustest), andmeid koguti nii koolijuhtidelt (132) kui gümnasistidelt (2807). Uuringu käigus selgus, et suur osa gümnasistidest ei taju vastutust oma õppimise eest ega mõista alati oma kooli õppesüsteemi. Ka ei mängi valikkursused ja õppesuunad valdava osa õpilaste jaoks koolivalimisel olulist rolli.Samas hindasid õpilased oma kooli õppesüsteemi seda kõrgemalt, mida rohkem olid nad valida neid huvitavaid kursusi, seejuures ilmnesid selged erinevused suurte ja väikeste gümnaasiumite vahel, kuivõrd viimastes on kõige vähem rahulolu nii valikkursuste kui oma kooli õppesüsteemiga.

Description

Keywords

valikkursused gümnaasiumis, õpikäsitus, õppesuunad gümnaasiumis

Citation

Collections