Õpetajatöö väärtustamise väljakutsed Euroopa Liidu strateegiadokumentidest õpetajateni Eestis: valdkondlike dokumentide ning poliitikakujundajate ja õpetamise praktikutega läbiviidud intervjuude temaatiline analüüs

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärk on anda ülevaade sellest, millised tulemused on õpetajaameti väärtustamisest varasemates uuringutes Euroopa Liidu ja Eesti tasandil ning millisena mõistavad õpetajaameti väärtustamist poliitikakujundajad ja praktikud-õpetajad. Selleks antakse ülevaade õpetajaameti väärtustamisest hariduspoliitikas, õpetajaameti väärtutamisega seotud väljakutsetest ja õpetajaameti väärtustamisest eri tasanditel. Magistritöö eesmärgist lähtuvalt püstitati uurimisküsimused: ● Millised on õpetajaameti väärtustamise väljakutsete erinevused Euroopa Liidus ja Eestis? ● Mida mõistavad õpetajaameti väärtustamise all poliitikakujundajad ja õpetajad? ● Mis on poliitikakujundajate ja õpetajate silmis õpetajaameti väärtustamise suurimad väljakutsed? ● Mida ootavad õpetajad poliitikakujundajatelt ja vastupidi? Eesmärgi saavutamiseks viidi empiirilises osas läbi dokumendianalüüs ja poolstruktureeritud intervjuude analüüs. Teema aktuaalsusele ja interdistsiplinaarsusele viitab nii õpetajaameti rohke meediakajastus kui ka varasemalt läbiviidud uuringute rohkus, kuid magistritöö suurim väärtus on kahemõõtmelisus: esmase tasandina Euroopa Liidu dokumentidest Eesti uuringuteni ning teisalt poliitikakujundajatest õpetajateni. Töö tulemusena selgus, et õpetajate jaoks on olulisim väljakutse palk ja töökoormus ning nende jaoks on selge seos väärtustamise ja palga suuruse vahel. Poliitikakujundajad leiavad aga, et sinna vahele ei saa tõmmata võrdusmärki ja suurim väljakutse on hoopis õpetajate enda madal ameti väärtustamine. Eesti õpetajaskond on kõrgelt kvalifitseeritud, kuid vananev ning õpetajaamet ja -koolitus ei ole piisavalt populaarsed. Samas on õpetajate järelkasv probleem terves Euroopas, mitte ainult Eestis.

Description

Keywords

Citation