Statistical approach for memory leak detection in Java applications

Date

2014-10-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Kaasaegsed hallatud käitusaja keskkonnad (ingl. managed runtime environment) ja programmeerimiskeeled lihtsustavad rakenduste loomist ning haldamist. Kõige levinumaks näiteks säärase keele ja keskkonna kohta on Java. Üheks tähtsaks hallatud käitusaja keskkonna ülesandeks on automaatne mäluhaldus. Vaatamata sisseehitatud prügikoristajale, mälulekke probleem Javas on endiselt relevantne ning tähendab tarbetut mälu hoidmist. Probleem on eriti kriitiline rakendustes mis peaksid ööpäevaringselt tõrgeteta toimima, kuna mäluleke on üks väheseid programmeerimisvigu mis võib hävitada kogu Java rakenduse. Parimaks indikaatoriks otsustamaks kas objekt on kasutuses või mitte on objekti viimane kasutusaeg. Selle meetrika põhiliseks puudujäägiks on selle hind jõudluse mõttes. Käesolev väitekiri uurib mälulekete problemaatikat Javas ning pakub välja uudse mälulekkeid tuvastava ning diagnoosiva algoritmi. Väitekirjas kirjeldatakse alternatiivset lähenemisviisi objektide kasutuse hindamiseks. Põhihüpoteesiks on idee et lekkivaid objekte saab statistiliste meetoditega eristada mittelekkivatest kui vaadelda objektide populatsiooni eluiga erinevate gruppide lõikes. Pakutud lähenemine on oluliselt odavama hinnaga jõudluse mõttes, kuna objekti kohta on vaja salvestada infot ainult selle loomise hetkel. Väitekirja uurimistöö tulemusi on rakendatud mälulekete tuvastamise tööriista Plumbr arendamisel, mida hetkel edukalt kasutatakse ka erinevates toodangkeskkondades. Pärast sissejuhatavaid peatükke, väitekirjas vaadeldakse siiani pakutud lahendusi ning on pakutud välja ka nende meetodite klassifikatsioon. Järgnevalt on kirjeldatud statistiline baasmeetod mälulekete tuvastamiseks. Lisaks on analüüsitud ka kirjeldatud baasmeetodi puudujääke. Järgnevalt on kirjeldatud kuidas said defineeritud lisamõõdikud mis aitasid masinõppe abil baasmeetodit täpsemaks teha. Testandmeid masinõppe tarbeks on kogutud Plumbri abil päris rakendustest ning toodangkeskkondadest. Lisaks, kirjeldatakse väitekirjas juhtumianalüüse ning võrdlust ühe olemasoleva mälulekete tuvastamise lahendusega.
Modern managed runtime environments and programming languages greatly simplify creation and maintenance of applications. One of the best examples of such managed runtime environments and a language is the Java Virtual Machine and the Java programming language. Despite the built in garbage collector, the memory leak problem is still relevant in Java and means wasting memory by preventing unused objects from being removed. The problem of memory leaks is especially critical for applications, which are expected to work uninterrupted around the clock, as running out of memory is one of a few reasons which may cause the termination of the whole Java application. The best indicator of whether an object is used or not is the time of the last access. However, the main disadvantage of this metric is the incurred performance overhead. Current thesis researches the memory leak problem and proposes a novel approach for memory leak detection and diagnosis. The thesis proposes an alternative approach for estimation of the 'unusedness' of objects. The main hypothesis is that leaked objects may be identified by applying statistical methods to analyze lifetimes of objects, by observing the ages of the population of objects grouped by their allocation points. Proposed solution is much more efficient performance-wise as for each object it is sufficient to record any information at the time of creation of the object. The research conducted for the thesis is utilized in a memory leak detection tool Plumbr. After the introduction and overview of the state of the art, current thesis reviews existing solutions and proposes the classification for memory leak detection approaches. Next, the statistical approach for memory leak detection is described along with the description of the main metric used to distinguish leaking objects from non-leaking ones. Follows the analysis of this single metric. Based on this analysis additional metrics are designed and machine learning algorithms are applied on the statistical data acquired from real production environments from the Plumbr tool. Case studies of real applications and one previous solution for the memory leak detection are performed in order to evaluate performance overhead of the tool.

Description

Keywords

Java (programmeerimiskeel), mälu (inform.), jõudlus (inform.), statistilised meetodid, juhtumiuuringud, Java (programming language), memory (inform.), performance (inform.), statistical methods, case studies

Citation