Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu

Abstract

BeSt programmi raames loodud e-kursus „Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu“ on Tartu Ülikooli etnoloogia ja folkloristika magistriõppe rahvaluule eriala kursus (FLKU.04.078). Kursuse koostamisel on lähtutud kahest eesmärgist: (1) faktiteadmiste omandamine, (2) faktiteadmiste refleksiivne ja historiograafiline tõlgendamine. Neid eesmärke on arvestatud kombineeritult nii õpperaamatu kui ka hindeliste testide ja ülesannete koostamisel. Kursus koosneb neljast teemast: (1) Rahvaluuleteaduse periodiseerimine, (2) Rahvaluuleteaduse eelne periood, eeldused rahvaluuleteaduse kujunemiseks, eestikeelse folkloristika sünd (11.-19. sajand), (3) Eesti folkloristika 20. sajandil, (4) Teadus(aja)loo võrdlevaid vaatlusi. Iga teema koosneb teemakäsitlusest ja kahest hindelisest ülesandest.

Description

Ülesanneteks on esmalt eeltäidetud tabelite koostamine.1.-3. teema juures on vaja koostada tabel rahvaluuleteaduslikest faktidest, aluseks õppematerjalid ja ülesande juhendis viidatud kirjandus. Teiseks, testide sooritamine. 1.-3. teema juures on testid, mille abil kas kinnistatakse faktiteadmisi (allikate, uurijate, uurimuste tundmine) või juhitakse tähelepanu ajastuomastele pisiseikadele (nt kirjastused, vähekasutatud allikad jms). Testide abil on võimalik esitleda rahvaluuleajaloo-tekste lähemaks uurimiseks, mitte pelgalt illustratsiooniks (mida võimaldaks materjali lihtne esitus). 4. teema juures on vaja koostada essee (soovitatavalt oma magistritöö teemal, järgides e-keskkonnas antud juhendit) ja kirjutada tagasiside kaasõppija esseele. Esimese kolme teema materjalid ja ülesanded keskenduvad teadusajaloo allikatele ja käsitlemisviisidele, neljas teema on eelneva kokkuvõte ning soodustab omandatu praktilist läbiproovimist oma uurimistööga seotult.

Keywords

rahvaluule, folkloristika, teadusajalugu, BeSt programm

Citation