Eestis tegutsevate vabatahtlike töömotivatsiooni, baasvajaduste ja sotsiaalvõrgustiku näitajad, seosed ja erinevused

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli adapteerida töömotivatsiooni, baasvajaduste rahuldatus tööl ja s otsiaalvõrgustiku skaalad eesti keelde, kontrollida faktoranalüüsiga skaalade dimensionaalsust ning uurida eelnevalt nimetatud konstruktide omavahelisi seoseid. Lisaks viia Eestis tegutsevate vabatahtlike (N=138) seas läbi küsitlus, et võrrelda omavahel organisatsiooniga seotuid ja üksikuna tegutsevaid vabatahtlikke, et leida statistiliselt olulisi erinevusi keskmistes antud kolme skaala lõikes. Lisaks koostati täpsustavad küsimused, et leida kinnitust vabatahtliku töö motiividele. Teoreetiline osa käsitleb enesemääratlemise teooriat, vabatahtlike töömotivatsiooni, baasvajaduste rahuldatust tööl, sotsiaalvõrgustikku, vabatahtlikkust ja vabatahtlikku töö olemust ning organisatsioonilist konteksti. Tulemustest selgus, et kolme skaala reliaablus ei olnud kõrge. Lahtiste küsimuste tulemused kinnitavad varasemaid uuringuid. Gruppide võrdluse tulemustest selgus, et statistiliselt olulisi erinevusi keskmistes ei ilmnenud. Seostest osutus kõige tugevamaks identifitseeritud regulatsiooni ja integreeritud regulatsiooni omavaheline seos.

Description

Keywords

Citation