Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös

Abstract

Uuring annab ülevaate noorsootöö ja digilahenduste olukorrast Eestis ning pakub välja soovitusi digilahenduste paremaks kasutuselevõtmiseks. Viidi läbi süvaintervjuud, fookusgrupi arutelud ning tulemuste valideerimisseminarid erinevate noorsootöö osapooltega. Lisaks korraldati kaks küsitlust noorte ja noorsootöötajate hulgas, vaadeldi teiste riikide praktikaid ning koostati uuringutulemuste põhjal seitse temaatilist ideekavandit digilahenduste paremaks rakendamiseks noorsootöös. Uuringutulemuste põhijäreldused kinnitavad, et Eesti noorsootöös osalejad - nii noored kui ka noorsootöötjad - ootavad digilahendustest noorsootöö korraldamise lihtsustamist. Soov on nii kaasaegsete digiseadmete ja -lahenduste kui ka enda ja teiste digipädevuse tõstmise järele. Samal ajal näitavad tulemused ka seda, et noorsootöö olemus, noorsootöötaja roll ja töö sisu on suures ulatuses asukoha- ja kontekstispetsiifiline ja ajas muutuv. Uuring toob välja kaks peamist väljakutset: noored veedavad niig palju aega digimaailmas ning digilahenduste senisest suurem rakendamine suunab noored veelgi enam sinna ning ühiskonnas valitsev digilõhe.

Description

Keywords

noorsootöö, IKT, noored

Citation

Collections