Kunstiõpetajate arvamused füüsilisest õpikeskkonnast õppimise toetajana

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada kunstiõpetajate arvamused põhikoolide kunstiõpetuse õpetamiseks loodud füüsilisest õpikeskkonnast ning kuidas see nende arvates toetab kunsti õpetamist. Käesoleva lõputöö meetodiks oli kvalitatiivne uurimus. Andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuudega seitsmelt kunstiõpetajalt, kes leidsid, et füüsiline õpikeskkond toetab õppekava täitmist põhikooli kunstiõpetuse tunnis. Õppimist toetavateks füüsilise keskkonna teguriteks peetakse õpiruumi valgustust, õpiruumi paiknevust, õpiruumi värvilahendusi, õpiruumi seinapinna kasutust, inventari olemasolu, mööbli paigutust ja õuesõppe võimaluste olemasolu. Õppimist takistavate tegurina nimetati ainealase õpiruumi puudumist, eelarve piiratust, õpetaja hoiakuid, õppevahendite puudumist, ebakvaliteetset mööblit ja sanitaartehnilisi probleeme. Füüsilist õpikeskkonda puudutavate lisavõimalustena toodi välja nii õpiruumi sisustamise, õppematerjalide kättesaadavaks tegemise kui ka õpiruumi valimise ja kasutamisega seotud tegevusi, mis rikastavad ning toetavad õpilasi õppeprotsessis

Description

Keywords

Citation