Venemaa kuvandi muutus rahvusvahelises meedias konfliktide vältel

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö uuris Venemaa kuvandi muutust rahvusvahelises meedias Gruusia sõja ja Ukraina kriisi ajal. Töö ülesanne oli selgitada, kui olulist rolli omas Venemaa kuvand konfliktide kajastamisel, milline oli Venemaa kuvandi modaalsus. Uuriti milliseid rolle omisti meedias Venemaale. Teema muudab aktuaalseks see, et Venemaa on rahvusvahelisel areenil pidevalt kajastatav teema, on oluline uurida, mille kuvandi meedia riigist loob uudisväärtuslike sündmuste ajal. Bakalaureusetöös kasutati standardiseeritud kontentanalüüsi. Valimi alla kuulusid artiklid kahest rahvusvahelisest väljaandest The New Yrok Times ja The Guardian. Kokku analüüsiti 280 artiklit ning uuritav periood on vastavalt. Uurimistulemustest selgus, et Venemaa kuvand oli rahvusvahelises meedias negatiivsem Ukraina konfliktis. Gruusia sõja ajal erines Venemaa kuvandi modaalsus rohkem loo üldisest toonist. Venemaad kujutati enamasti süüdlasena ja artikli negatiivse tegelasena, kuid seda vähem Gruusia sõja käigus. Ohvrina kujutati Venemaad samuti rohkem Gruusia sõja käigus, samas konflikti põhjustajana nähti Venemaad rohkem just Gruusia sõda kajastanud artiklites. Teemat tuleks edasi uurida meediakanalite võrdluses, et selgitada, kuidas erines konfliktide kajastamine Venemaa meedias võrreldes rahvusvahelise meediaga, et selgitada erinevusi propaganda poolt loodud kuvandi ja rahvusvahelises meedias loodud kuvandi vahel. Märksõnad: Venemaa, Ukraina, Gruusia, konflikid, kuvand

Description

Keywords

Citation