Majanduskriisi mõju noortele tööturul võrdluses teiste vanuserühmadega

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Noorte edukast lõimumisest tööturule sõltub ühiskonna edasine käekäik, millest tulenevalt on oluline omada ülevaadet, kuidas mõjutavad erinevad sotsiaalsed ning majanduslikud protsessid nende toimetulekut ja heaolu. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, milline oli majanduskriisi mõju noortele tööturul võrdluses teiste vanuserühmadega. Eesmärgi teostamiseks viis autor läbi kvantitatiivse andmeanalüüsi, kasutades selleks Euroopa Sotsiaaluuringu 2010. aasta avaliku andmestiku Eesti andmeid. Järgnevalt toob autor välja analüüsi põhitulemused: • Noored pidid võrreldes keskmise ning kõige vanema vanusegrupiga tegema majanduskriisi vältel suurema tõenäosusega vähem huvitavat tööd. • Tõenäosus vähem huvitava töö tegemiseks majanduskriisi vältel oli suurem nende noorte hulgas, kelle tööstaaž väiksem ning töötuse perioodi kestus kuudes võrreldes eakaaslastega viimase kolme aasta jooksul pikem. • Töötuse perioodi kestus kuudes viimase kolme aasta jooksul omas statistiliselt olulist mõju vähem huvitava töö tegemiseks kõigis moodustatud vanuserühmades. Ometi selgus, et töötuse perioodi kestus mõjutas vanemaid vanusegruppe noortest enam. • Haridustase omas statistiliselt olulist mõju palga vähendamiseks majanduskriisi vältel üksnes noorte vanusegrupis. Andmeanalüüsist nähtus, et mida kõrgem oli noore haridustase, seda väiksem oli tema tõenäosus palga vähendamiseks. Käesolevas bakalaureusetöös ei leidnud kinnitust hüpotees, mille kohaselt vähenes noorte tööalane kindlustunne võrreldes vanemate vanusegruppidega majanduskriisi vältel enam.

Description

Keywords

Citation