Tüdrukute motiveeritus tehnoloogiaringis osalemisel HK Unicorn Squad tehnoloogia-ringi näitel

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koostada Eccles’i ootuste ja väärtuste teoorial põhinev eestikeelne küsimustik, kontrollida koostatud küsimustiku statistilisi väärtusi ning uurida selle abil 9-12 aastaste tüdrukute motiveeritust mõjutavaid tegureid tehnoloogiaringis osalemisel HK Unicorn Squad (HKUS) tehnoloogiaringis käivate tüdrukute näitel. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitati kaks uurimisküsimust ning üks hüpotees. Valim koosnes 23-st 9-12 aastasest huviringis käivast tüdrukust, kelle motivatsiooni mõjutavaid tegureid uuriti 20 küsi-muse ja väite abil. Tüdrukute motiveeritust uurivaid väited oli 12 ning need jagunesid origi-naalküsimustikule tuginedes kolme faktorisse. Küsimustiku statistilisi väärtusi kontrollides ilmnes, et originaalküsimustiku eestindatud versioonis jagunesid väited nelja faktorisse. Tule-mustest ilmnes, et motivatsiooni mõjutavate tegurite osas ei esine gruppide vahel statistiliselt olulisi erinevusi. Huviringiga esmakordselt ning jätkukursusega liitumise põhjuste seost moti-veeritusega saab väita vaid teatud mööndustega. Märksõnad: tehnoloogia, tüdrukud, motivatsioon, huviring

Description

Keywords

Citation