VKKH huvijuht-loovtegevuse õpetaja / kogukonnaharidus ja huvitegevus lõputööd – Student works

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 138
 • Item
  Õpilaste toetamine koolielus osalemisel Viljandi Kaare Kooli näitel
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Tiido, Grete-Brigitte; Salumäe, Külli, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
 • Item
  Õpilaskodu kasvataja töökava erivajadusega laste arenguvajaduste toetamiseks
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Sõrmus, Terje; Salumäe, Külli, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Käesoleva loov-praktilise lõputöö eesmärgiks on koostada õpilaskodu kasvataja töökava, mis toetab ühe konkreetse õpilaskodu erivajadusega laste arengut. Viisin läbi fookusgrupi intervjuu kooli töötajatega, et välja selgitada nende arvamus, missugustele õpilaskodu laste vajadustele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ning missuguste tegevustega saaks õpilaskodu kasvataja laste arengut täiendavalt toetada. Õpilaskodu laste arvamuse väljaselgitamiseks kasutasin loov-uurimismeetodit, milles osales 12 õpilaskodu last. Töökava on koostatud pilootprojektina rakendamiseks 2023/24 õppeaasta septembrist detsembrini. Võtmesõnad: lapse heaolu ja arenguvajadused, erivajadusega laps, õpilaskodu
 • Item
  Põhikooli õpilaste hinnangud seksuaalharidusele ühe kooli näitel
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Solom, Sirli; Grahv, Agda, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
 • Item
  Tüdrukute motiveeritus tehnoloogiaringis osalemisel HK Unicorn Squad tehnoloogia-ringi näitel
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Püll, Reelika; Männamaa, Ivar, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koostada Eccles’i ootuste ja väärtuste teoorial põhinev eestikeelne küsimustik, kontrollida koostatud küsimustiku statistilisi väärtusi ning uurida selle abil 9-12 aastaste tüdrukute motiveeritust mõjutavaid tegureid tehnoloogiaringis osalemisel HK Unicorn Squad (HKUS) tehnoloogiaringis käivate tüdrukute näitel. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitati kaks uurimisküsimust ning üks hüpotees. Valim koosnes 23-st 9-12 aastasest huviringis käivast tüdrukust, kelle motivatsiooni mõjutavaid tegureid uuriti 20 küsi-muse ja väite abil. Tüdrukute motiveeritust uurivaid väited oli 12 ning need jagunesid origi-naalküsimustikule tuginedes kolme faktorisse. Küsimustiku statistilisi väärtusi kontrollides ilmnes, et originaalküsimustiku eestindatud versioonis jagunesid väited nelja faktorisse. Tule-mustest ilmnes, et motivatsiooni mõjutavate tegurite osas ei esine gruppide vahel statistiliselt olulisi erinevusi. Huviringiga esmakordselt ning jätkukursusega liitumise põhjuste seost moti-veeritusega saab väita vaid teatud mööndustega. Märksõnad: tehnoloogia, tüdrukud, motivatsioon, huviring
 • Item
  Salme Kultuurikeskuse kogukonnaraamatukogu loomisprotsess ja edasine tegevuskava lähtudes kogukonna huvidest
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Põlder, Kaari; Luks, Riin, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Töö eesmärgiks on Salme Kultuurikeskuse kogukonnaraamatukogu käivitamine ja tegevuskava koostamine selle kestvaks kasutamiseks. Esimeses osas annan teoreetilise ülevaate rahvaraamatukogude eesmärgist ja nende uuenevast rollist, tutvustan alternatiivseid lahendusi traditsioonilistele rahvaraamatukogudele ja hariduslikke võimalusi raamatukogudes. Praktiline osa tutvustab Salme Kultuurikeskuse kogukonnaraamatukogu loomisprotsessi alates ideeskorjest kuni valmimiseni. Kogukonnaliikmete seas läbi viidud uurimuse tulemusena valmib edasine tegevuskava, mis pakub konkreetseid ideid laialdasemaks kasutamiseks.
 • Item
  Õpetajate koolitusplaan ettevõtliku õppe läbiviimiseks Põltsamaa Ühisgümnaasiumis
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Paluoja, Ave; Salumäe, Külli, juhendaja; Karuks, Merle, konsultant; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Käesoleva loov-praktilise lõputöö eesmärgiks on koostada Ettevõtliku Kooli kvaliteeditunnustega kooskõlas olev koolitusplaan Põltsaamaa Ühisgümnaasiumi õpetajatele 2023/24 õppeaastaks, mis toetaks õpetajaid järjepidevalt ja vajaduspõhiselt ettevõtliku õppe läbiviimisel. Andmeid koguti Google Drive´i keskkonnas, mille põhjal analüüsiti Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajate koolitusvajadusi vastavalt Ettevõtliku Kooli standardi kvaliteeditunnustele. Koolitusplaan koostati saadud arendusvajaduste tulemuste põhjal 2023/24 õppeaastaks, mis on abivahendiks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arendusjuhile koolitustegevuste planeerimisel. Võtmesõnad: ettevõtlik õpe, haridusprogramm “Ettevõtlik Kool”, professionaalse arengu toetamine
 • Item
  Tööturule sisenemiseks ettevalmistava valikkursuse planeerimine ja rakendamine gümnaasiuminoortele
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Linde, Getter; Grahv, Agda, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Riikliku õppekava järgi on gümnaasiumil kohustus õpilasi teavitada edasiõppimisvõimalustest, anda teadmisi tööturust ja selle hetkeolukorrast ning pakkuda võimalust karjääriteenusteks ja nõustamiseks. Valikõppeainena on gümnaasiumitel võimalus läbi viia karjääriõpetuse ainet, kuid et valikainete süsteem ei eelda kõikide õpilaste jõudmist karjääriõppesse, ei pruugi koolilõpetajatel edukale tööturule sisenemiseks piisavalt teadmisi olla. Probleemile lahenduse leidmiseks otsustasin omapoolse panuse anda tuginedes õpingutele ülikoolis kavandada ja läbi viia gümnaasiumiõpilastele ettevalmistav kursus tööturule sisenemiseks, mis on minu loov-praktilise lõputöö eesmärk. Kursuse sisuks oli elulookirjelduse (CV) koostamine, motivatsiooni- ja kaaskirja kirjutamine ning töövestluseks valmistumine
 • Item
  Noorsootöö vajalikkus koolikeskkonnas koolijuhi vaates nelja kooli näitel
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Hiiesalu, Getter; Eit, Piret, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Töö eesmärk on välja selgitada noorsootöö vajalikkus koolikeskkonnas koolijuhi vaates. Töö teoreetlises osas antakse ülevaade koolikeskkonna olemusest, koolijuhi rollist koolis, kirjeldatakse noorsootöö korraldust koolides, töösisu ja vajalikkust koolis. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit. Sellest tulenevalt viiakse läbi intervjuud. Intervjuud transkribeeritakse ja andmeanalüüsiks kasutatakse kvalitatiivse sisuanalüüsi ning induktiivse sisuanalüüsi meetodit, mille tulemused kodeeritakse. Tulemustest selgus, et kõikides koolides tehakse noorsootööd, kuid kaks koolijuhti ei nimeta noorsootööd tegevat inimest noorsootöötajaks ja sellest tulevalt nad ei pea noorsootööd koolis vajalikuks.
 • Item
  Keskkonnasõbraliku õuesõppe ala arendamine
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Hale, Monika; Roomets, Ülle, juhendaja; Drõgin, Sergei, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Käesolev loov-praktiline lõputöö on keskkonnasõbraliku õuesõppe ala arendamine Varbla koolis Lääneranna vallas. Keskkonnasõbraliku õuesõppe ala arendamisel lähtutakse põhimõttest, et õppimine ja õpetamine peab olema õpilast mitmekülgset arendav ja motiveeriv, peaks looma aktiivse õpikeskkonna ja suurendama koolipere keskkonnateadlikkust. Lõputöö raames teostatud projekt on võimaldanud osaleda kogu koolil keskkonna-alastes ja rohetehnoloogia valdkonna haridusprogrammides. Võtmesõnad: õuesõpe, aktiivõpe, keskkonnateadlikkus, rohetehnoloogia.
 • Item
  Draamaõppe mõju tantsuga tegelevatele noortele noortekeskuse keskkonnas
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Gudošnikova, Ksenija; Soro, Silvia, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Lõputöös uurisin mida noored, kes tegelevad tantsuga teavad draamaõppest, kuidas suhtuvad erinevatesse draamaõppe vormidesse ning kuidas draamaõpe mõjus nende elule. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas draamaõpe mõjub tantsuga tegelevatele noortele. Uurimuses osalesid 10 noort Lasnamäe Noortekeskuse tantsuklubist. Lõputöö andmekogumise meetodiks oli kaks ankeetküsitlust, mis sisaldavad endas nii kvalitatiivse, kui ka kvantitatiivse uurimismeetodit ning koostatud tunnikava. Uurimuses selgus, et noored osaliselt teavad millega tegeleb draamaõpe. Kõik noored suhtuvad draamaõpesse positiivselt ning neile meeldis tegeleda draama tegevustega. Noorte hinnangul eriti mõjutas draamaõpe nende kreatiivsusele, eneseväljendusele, tantsuoskusele ning vaimse tervisele
 • Item
  Eesti-Ukraina noorte seikluslaagri korraldamine 2022. aastal
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Ant, Riine; Eek, Antonina; Grahv, Agda, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Seoses Venemaa sõjategevuse algusega 24. veebruaril 2022. aastal on Eestisse saabunud hulgaliselt sõjapõgenikke, neist pea pooled on lapsed ja noored. Eesti riigi prioriteediks on sõjapõgenike edukas lõiming ühiskonda, et tagada nende toimetulek. Noorte puhul peeti oluliseks haridustee jätkamist Eesti koolides, mis tingis vajaduse kiirekse keeleõppeks ning selleks töötati välja meede, mis võimaldas korraldada keele- ja lõimumislaagreid. Lähtudes probleemist, et sõjapõgenikest Ukraina noored ei oska eesti keelt ja ei ole Eesti ühiskonda lõimunud, otsustasime korraldada lõimumislaagri, mis toetab keeleõpet ja integratsiooni.
 • Item
  Kogukonnapraktika ainekava Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumile
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2023) Kastehein, Ketrin; Salumäe, Külli, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
  Käesoleva loov-praktilise lõputöö eesmärgiks õppimise terviklikkust toetava kogukonnapraktika ainekava loomine Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumile. Lõputöö tulemusena valmis kogukonnapraktika kursuse ainekava, mille eesmärgiks on saada kogemus huvipakkuvas valdkonnas, et kasvatada valmidust kodanikualgatuseks ja ettevõtlikkuseks ning kujuneda hoolivaks inimeseks kaaslaste ja ümbritseva keskkonna suhtes. Kursusel seab õppija nii isikliku arenguga seotud kui ka kogukonda panustamisega seotud eesmärke ning reflekteerib oma kogemust praktikapäevikus. Ainekava leiab rakendust 2023/2024 õppeaasta sügisel, kui Tõnismäe riigigümnaasiumis alustab õppetööd Tõnismäe Riigigümnaasiumi esimene lend. Võtmesõnad: formaalne ja mitteformaalne õppimine, õppija toetamine, ainekava loomine, kogukonnapraktika
 • Item
  Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad laagrite korraldamine Sakala malevas 2021-2022
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2022) Viiask, Gertu; Salumäe, Külli, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
 • Item
  Täiskasvanud õppija enesearengu võimalused grupiprotsessides eesti keele ja kultuuri klubide näitel
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2022) Teetlok, Linda Emilie; Grahv, Agda, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
 • Item
  Õpetajate motiveeritus juhendada 8-12 aastaste tüdrukute HK Unicorn Squad tehnoloogiaringi
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2022) Sillaste, Gerda; Männamaa, Ivar, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
 • Item
  Eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamise tegevuste kogumik Järveküla lasteaiale
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2022) Saarniit, Sandra; Salumäe, Külli, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
 • Item
  Lapsevanemate hoiakut mängu kasutamisse õppetöös mõjutavad tegurid
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2022) Männisalu, Maarit; Männamaa, Ivar, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
 • Item
  Adavere Vaba Aja Keskuse huvitegevuse korraldamine ja juhendamine
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2022) Mattis, Kätlin; Grahv, Agda, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
 • Item
  "Kiusamisest vabaks!” programmi seos eelkooliealiste laste suulise eneseväljendusega õpetajate hinnangul kahe Pärnumaa lasteaia näitel
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2022) Lember, Anu; Grahv, Agda, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus
 • Item
  Ühe noorsootöö keskuse endiste noorsootöötajate töölt lahkumise põhjused
  (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, 2022) Leemets, Helerin; Eit, Piret, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Kogukonnaharidus ja huvitegevus