Millised tegurid mõjutavad ukrainlaste töörännet siirderiiki? Eesti näide

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, millised on Ukraina töötajate peamised tõmbe-ja tõuketegurid Eestisse tööle suundumisel, ehk millised Ukrainaga seotud tegurid neid päritoluriigist lahkuma ajendavad, ning millised Eestiga seotud tegurid neid Eestisse toovad. Lisaks on käesoleva magistritöö eesmärk käsitleda laiemat konteksti ning uurida, kas ja kuidas need tegurid erinevad teiste Euroopa Liidu riikides tuvastatud teguritest. Magistritöö eesmärgini jõudmiseks lähtuti ühest kesksest uurimisküsimusest: Millised on peamised tõmbe -ja tõuketegurid Ukraina töötajate Eestisse tööle suundumisel? Kas ja kuidas need tegurid erinevad teistest töös käsitletud EL riikidest? Magistritöö teoreetiliseks lähtealuseks on Everett Lee (1966) loodud tõmbe-ja tõuketegurite teooria, mis selgitab migrantide rändeotsuseid. Peamised töörännet EL-i kirjeldavad tõmbe-ja tõuketegurid tuuakse välja Eametsa ja Philipsi (2004) koondatud tegurite põhjal. Täiendavad tegurid koondatakse erinevate Ukraina diasporaad ja töörännet uurinud autorite (Libanova, 2019; Kupets, 2013; Brunarska et al, 2014, Vianello, 2014 jne) põhjal. Magistritöös kasutatakse kombineeritud kvantitatiivset ja kvalitatiivset andmekogumise meetodit: sihtrühma hulgas viidi läbi ankeetküsitlus, mille tulemusi valideeriti ja täiendati poolstruktureeritud intervjuude kaudu. Magistritöö analüüsi tulemusena selgus, et ukrainlasi ajendab tõuketegurina Ukrainast Eestisse tööle tulema Eesti ja Ukraina sissetulekutega seotud põhjused, soov tõsta perekonna elustandardeid, turvalisuse kaalutlused, üldine elukvaliteet ja turvalisuse kaalutlused. Peamistest tõmbeteguritest, mis ukrainlasi just Eestisse nö tööle tõmbavad, on olukord tööturgudel, rände traditsiooni ja võrgustike olemasolu, (lühiajalist) töötamist soodustav rändepoliitika ning Eesti ja Ukraina geograafiline lähedus, tööandja tugi paberimajanduses ja teadmine, et vene keelega saab Eestis hakkama. Tegurite osas tuvastati sarnasusi Poolat ja Tšehhi tõuke-ja tõmbeteguritega.

Description

Keywords

Citation