Matemaatikaõpetajate kogemused erinevate e-õppevarade kasutamisel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

E-õppevara kasutamist peetakse õppetöös oluliseks, sest see aitab suurendada õpilaste õpimotivatsiooni ning valmistab õpilasi ette tehnoloogiarikkas keskkonnas elama. E-õppevara võimaldab õpetamist ja õppimist jätkata ka distantsõppe korral. Käesoleva töö eesmärgiks oli saada ülevaade e-õppevara kasutamise põhjustest ja kogemustest matemaatikaõpetajate seas ning välja selgitada distantsõppe mõju e-õppevara kasutamisele. Andmete kogumiseks kasutati ankeeti, millele vastasid 89 matemaatikaõpetajat. Tulemustest selgus, et matemaatikaõpetajad kasutavad e-õppevara peamiselt õppetöö mitmekesistamiseks ning kolm enimkasutatavat e-õppevara on Geogebra, Opiq.ee ja Youtube. Peamiseks e-õppevara eeliseks pidasid õpetajad enda hinnangul e-õppevara tasuta kättesaadavust ning peamiseks puuduseks matemaatilise teksti sisestamist. Tulemustest selgus veel, et üle poolte uuringus osalenud õpetajatest kasutasid distantsõppe ajal e-õppevara, mida varasemalt kasutanud ei olnud ning mitmed õpetajad märkisid, et jäävad distantsõppe ajal kasutusel olnud e-õppevarasid ka kontaktõppe korral kasutama.

Description

Keywords

Magistritöö, e-õppevara, matemaatika, matemaatikaõpetajad, distantsõpe

Citation