Eesmärgid ja õpiväljundid

Kõik hakkab peale eesmärkidest ja õpiväljunditest - sisupaketi loomine ja selle kasutamine õppija poolt.

Sisupaketi üldeesmärgid sõnastatakse lähtuvalt õpetajast/õppejõust: Mis eesmärgil antud õppeainet õpetatakse, mida õppeaine õpetamise kaudu saavutada tahetakse jms.

Õpiväljundid on kirjeldus sellest, mida õppija peaks teadma, mõistma ja/või oskama pärast sisupaketi läbitöötamist. Need peaks kirjeldama õppimise tulemusel saavutatavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mida õppija saab demonstreerida ning õpetaja/õppejõud hinnata. Õpiväljundid on sobiv esitada sisupaketi alguses (sissejuhatuses). Sisupaketis sõnastatud õpiväljundid on õppija jaoks väga väärtuslikud ning motiveerivad. Õpiväljundid peaks olema ühemõttelised, kõige olulisemad ja saavutatavad. Veelgi parem, kui õppijad näeksid pärast õppematerjaliga töötamist, et nad on õpiväljundid saavutanud. Ärge jätke tähelepanuta ühtegi õpiväljundites olevat õppija kohta käivat tegusõna - kõiki neid peaks ka õpijuhises kasutama. Püüdke õpiväljundeid sõnastades mitte unustada, et teadmised pole ainukesed, mille poole püüelda - on veel hoiakud, arusaamine ja oskused.

iDevice ikoon
Püüdke sõnastada sisupaketi üldeesmärgid ja õpiväljundid, mille õppija teie sisupaketi abil peaks saavutama. Kirjutage iga õpiväljundi juurde, millised õppija tegevused (lugemine, kuulamine, küsimuste esitamine, millegi kirjutamine jne) võimaldaks seda saavutada? Vajadusel tuletage meelde õpiväljundite sõnastamise põhimõtteid http://primus.archimedes.ee/system/files/oppekava/juhend_veeb.pdf lk 29.