Sihtrühmaga arvestamine

Kas te teate, kes on teie õppijad? Püüdke koguda infot oma õppijate kohta ka kolleegidelt, suheldes fookusgrupiga, õppijaid küsitledes või lihtsalt lähtudes oma kogemustest. Püüdke luua oma õppija mudel.

Arvestades eelnevalt märgitud asjaoluga, et õppijad on erineva taustaga, erinevate võimetega, erinevate ootustega ja motivatsiooniga, kuid peaks ennast teie sihtrühmaga samastama, võite lähtuda õppematerjali koostamisel lihtsatest nõuannetest:

 • märkige ära, kellele ja millistel eesmärkidel on õppematerjal loodud (sisupaketi sissejuhatuses)
 • kasutage küsimise-vastamise stiili huvi äratamiseks
 • sõnastage huvitavad ja asjakohased pealkirjad
 • pöörduge otse lugeja poole
 • kirjutage meie-teie vormis
 • ärge süvendage strerotüüpe ning ärge diskrimineerige kedagi

Kindlasti tuleb silmas pidada õppijate taset (õppeastet). Nende eelnevad teadmised ja kogemused määravad ära nii õpetatava sisu, keelekasutuse, keerukuse ning mahu.

iDevice ikoon
Mõelge, millised on teie sisupaketi kasutajad - millised on nende eelnevad teadmised ja oskused, milline on nende motivatsioon.

Õppematerjali jõukohasus

Miks on teaduslik tekst tihti õppijale arusaamatu ning sobimatu iseseisvaks õppimiseks? Ärge muutke õpetatavat raketiteaduseks, millest õppijad aru ei saa!

Kasutades õppematerjalides lihtsat teksti:

 • muudate selle veenvamaks
 • suurendate õppijate lugemiskiirust
 • võimaldate õppijatel saada maksimaalselt uusi teadmisi
 • tõstate õppijate motivatsiooni, kuna õpitav tundub neile jõukohane
 • võimaldate õppida ka neil, kelle emakeel pole eesti keel

Tutvuge lihtsa keele reeglitega (J. Mikk) aadressil http://lepo.it.da.ut.ee/~jaanm/keelereeglid.htm ja pidage sisupaketti luues meeles:

 • mitte kasutada harvaesinevaid lühendeid
 • defineerida erialased terminid esimesel kasutamisel
 • vältida pikki ja keerukaid liitlauseid
iDevice ikoon
Analüüsige enda õppematerjale mõistetavuse seisukohast. Püüdke leida peamised probleemid ja siis vastavalt sellele õppematerjale kohendada.