MRI bakalaureusetööd – Bachelor's theses

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 630
 • Item
  Inimese NAT10 geeni väljalülitamine CRISPR-Cas9 meetodil ja väljalülituse funktsionaalne valideerimine
  (Tartu Ülikool, 2023) Naumova, Valeria; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  RNA modifikatsioonid on laialdaselt levinud eri tüüpi RNA-des: informatsiooni-RNA-des (mRNA), transpordi-RNA-des (tRNA) ja ribosomaalsetes-RNA-des (rRNA). Üks oluline RNA modifikatsioon on N4-atsetüültsütidiin (ac4C), mille puhul modifitseeritakse lämmastikaluse tsütosiini. ac4C modifikatsioon on katalüüsitud N-atsetüültransferaas 10 (NAT10) poolt, mille puhul arvatakse, et see ensüüm on ainus ac4C modifikatsiooni allikas inimese rakkudes. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on lülitada välja (knockout – KO) NAT10 geen inimese embrüonaalsetes neeru rakkudes (HEK293F) kasutades CRISPR-Cas9 mehhanismi. CRISPR-Cas9 on väga laialdaselt kasutatav tööriist genoomi modifitseerimiseks ning geenide funktsiooni uurimiseks. Käesoleva bakalaureusetöö tulemusena saadi rakuliinid, kus oli vähenenud NAT10 mRNA suhteline ekspressioon, NAT10 valgu ekspressioon ja võimekus katalüüsida ac4C RNA modifikatsiooni, ning rakuliinide enamus kloonide puhul oli NAT10 geeni väljalülitamine osaline.
 • Item
  Endomeetriumi organoidide tekitamine ning peptiid-suunatud nanopartiklite sisenemine
  (Tartu Ülikool, 2023) Paet, Sylvia; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Endomeetriumi uurimiseks kasutatakse sageli 2D rakukultuure, mis ei ole aga hormonaalselt mõjutatavad ning seega võivad olla ebapiisavad. Lahendusena on võimalik kasutada 3D kultuure, näiteks organoide, mis on oma loomult eluskoele sarnasemad. Organoididel põhinev lähenemine võimaldab uurida endomeetriumi ja arendada günekoloogiliste patoloogiate ennetus- ja ravistrateegiaid. Lisaks on välja pakutud nanomeditsiini valdkonnast võimalik lahendus klassikaliste ravi- ja diagnostikameetodite ebaspetsiifilisusele, kasutades kullerpeptiididega suunatud sihtmärk-spetsiifilisi nanoosakesi. Sellest tulenevalt oli käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks luua 3D in vivo sarnane epiteelimudel ja testida peptiididega suunatud hõbe-nanoosakeste spetsiifilisust. Saadud tulemused näitasid edukalt loodud 3D epiteliaalseid organoide ning mitmete peptiidide spetsiifilist sisenemist
 • Item
  Patogeensete mikroorganismide tuvastamine rakuvabast DNA-st
  (Tartu Ülikool, 2023) Paidla, Pilleriin; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Rakuvaba DNA (cfDNA) on rakuväline DNA, mis koosneb veres ja teistes bioloogilistes vedelikes leiduvatest inimese ja mikroobide nukleiinhappe fragmentidest. cfDNA sisaldab endas nakkuseid puudutavat informatsiooni ning seda sekveneerides saab leida infot üle terve organismi haigusttekitavate patogeenide kohta. Käesoleva töö eesmärgiks on anda referatiivne ülevaade seni avaldatud teadustöödest mikroobide tuvastamisel cfDNA-st ning tutvustada erinevaid meetodeid patogeensete mikroorganismide identifitseerimiseks. Rakuvälise DNA sekveneerimine annab võimaluse haiguste varajaseks diagnoosimiseks ning efektiivse ravikava määramiseks
 • Item
  Loimurite tuvastamine keskkonnaproovide DNA-st
  (Tartu Ülikool, 2023) Sirenko, Natalia; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Loimurid on hõimkond mikro-loomi, keda leidub peaaegu igas ökosüsteemis. Loimurite määramine morfoloogia kaudu on raske ja töömahukas, kuid üheks kiiremaks alternatiiviks on nende tuvastamine DNA-triipkoodi kaudu, kus on oluline õigete praimerite valik. Antud bakalaureusetöö raames võrreldakse Topstad et al. (2021) töös avaldatud (modifitseerimata) ja käesolevas töös modifitseeritud praimerite efektiivsust loimuri COI ja 18S rRNA V4 regioonide amplifitseerimiseks eDNA proovidest, mille korjamise meetodid ei olnud loimurispetsiifilised. Modifitseeritud praimerid amplifitseerisid loimurite DNA-d efektiivsemalt proovides, kus substraatideks olid vesi ja samblad. Seda näitas suurem tuvastatud OTU-de arv, mis peegeldab antud töös ka liigirikkust. Lisaks töös hinnati loimurite perekondade mitmekesisust erinevates keskkonnaproovides. Kõige rohkem loimurite perekondi tuvastati mullaproovides ja kõige vähem tuvastati samblike proovides.
 • Item
  Metabolic adaptations reflect increased dependence on an aquatic diet in the Mesolithic Neolithic transition of Eastern Europe
  (Tartu Ülikool, 2023) Kivirüüt, Kaur Robin; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Changes in environment and lifestyle have shaped the evolution of human metabolism in unknown ways. In this thesis, genetic information from human remains (aDNA) was combined with estimates of the effect of genetic variants on selected metabolic traits from a genome-wide association study (GWAS) in order to calculate polygenic scores (PGS) that could be compared between populations in different environments and time periods. Analysis of ancient populations showed evident signs of selection among hunter-gatherers. A hypothesis is proposed about its connection with changes in lifestyle based on archaeological and biochemical evidence.
 • Item
  FABP3 vastaste antikehade arendus müokardiinfarkti varajaseks tuvastamiseks
  (Tartu Ülikool, 2023) Vaagen, Iris; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Südame- ja veresoonkonna haigused on kõige levinumad ja surmavamad haigused maailmas. Käesoleva Bakalaureusetöö esimene pool annab teoreetilise ülevaate müakardiinfarktist ning hetkel kasutusel olevatest ja uudsetest biomarkeritest müokardiinfarkti diagnoosimiseks. Eksperimentaalses osas valideeriti ning võrreldi kahe biomarkeri - cTnI ja FABP3 vastaseid antikehi ja valiti välja antikeha paarid, millega saab detekteerida antigeeni kontsentratsiooni müokardiinfarkti patsientide vereseerumis.
 • Item
  FLT1 geeni dinukleotiidkorduste rikka regulaatorala haplotüüpide esinemine preeklamptilistes platsentades
  (Tartu Ülikool, 2023) Helde, Karita; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Preeklampsia on rasedusaegne haigus, mis esineb ligi 5-8% naistel maailmas ning viib sageli nii ema kui loote surmani. Haiguse etioloogia ja kulg pole veel lõplikult välja selgitatud. FLT1 geeni seost preeklampsia vastuvõtlikusega on mainitud varasemalt välja antud artiklites ja selle toodetud valgu sFlt-1 kõrgenenud tase on üks varajastest preeklampsia markeritest. Varasemalt on erinevaid FLT1 geeni lähistel asuvaid dinukleotiidkorduseid (DNK) ja SNPsid on seostatud preeklampsia esinemise kõrgenenud riski ning ka FLT1 geeni ekspressiooniga. Käesolevas bakalaureuse töös antakse ülevaade preeklampsiast, FLT1 geeni mõjust selle riskile ning uuritakse indiviidide täpse FLT1 DNK-rikka regulaatorala haplotüübi mõju preeklampsia riskile ning FLT1 ekspressioonile
 • Item
  Hiiremudeli kasutamine inimese soolestiku mikrobioomi uurimiseks
  (Tartu Ülikool, 2023) Ruhno, Claudia Maria; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Inimese mikrobioomi analüüsimiseks kasutatakse tihti loommudeleid, millest levinuim on hiir. Üheks uurimismeetodiks on fekaalne mikrobioota siirdamine, mille teel kantakse inimese mikroobikooslus üle katselooma. Sellise meetodi kasutamine on mikrobioomi uuringutes levinud, kuid vähe on analüüsitud, kui informatiivne on katseloomana kasutatav hiir inimese mikroobikoosluste uurimiseks. Bakalaureusetöö raames analüüsiti Eesti Mikrobioomi projekti (EstMB) doonorite väljaheiteproove ja fekaalse transplantatsiooni läbinud hiirte mikrobioomi enne ja pärast siirdamist. Analüüsi käigus leiti uurimisgruppide vahel märkimisväärseid erinevusi nii bakteriperekondade kui ka mikroobikoosluse mitmekesisuse tasandil. Täpsemate järelduste tegemiseks tuleks läbi viia metagenoomne analüüs, mis võimaldaks kooslusest tuvastada lisaks bakteritüvedele viiruseid ja eukarüoote ning muid mikrobioomi komponente.
 • Item
  Pagaripärmi valgu Whi7 puhastamine bakterist Escherichia coli
  (Tartu Ülikool, 2023) Enno, Rasmus; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Käesoleva töö eesmärgiks on kloneerida pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) valgu Whi7 geen bakteri Escherichia coli ekspressioonivektorisse ning välja töötada valgu Whi7 puhastamisprotokoll bakterist Escherichia coli. Valgu puhastamiseks kloneeriti pärmi Saccharomyces cerevisiae Whi7 geen bakteriaalsesse ekspresioonivektorisse ning transformeeriti saadud plasmiid E. coli ekspressioonitüvesse. Seejärel ekspresseeriti valku ekspressioonitüvedes ning viidi läbi valgu puhastamine denatureerivatel tingimustel kasutades immobiliseeritud metalli afiinsuskromatograafiat. Seejärel viidi läbi dialüüs valgu renatureerimiseks ning määrati valgu kontsentratsioon.
 • Item
  Sõeluuring valitud AHL geenide rolli selgitamiseks hariliku müürlooga (Arabidopsis thaliana) õhulõhede juhtivuse ja arengu regulatsioonis
  (Tartu Ülikool, 2023) Rünkla, Ott; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Gaasivahetus lehe ja atmosfääri vahel toimub läbi lehe pinnal asuvate pisikeste avauste, mida kutsutakse õhulõhedeks. Õhulõhed koosnevad kahest sulgrakust, mille vahele jääb tühimik, mida taim saab vastavalt vajadusele sulgeda ja avada. Õhulõhede avatus on oluline vahed kiireks transpiratsiooni reguleerimiseks, mis aitab taimedel ellu jääda veepuuduse tingimustes. Pikemas ajaskaalas mõjutavad transpiratsiooni ka muutused õhulõhede tiheduses. Õhulõhede funktsiooni ja arengut mõjutavad mitmed valgud, mille avaldumine on kontrollitutud keerukate signaaliradadega. AHL geeniperekonna geenid määravad taime arengus ja stressivastuses olulist rolli mängivaid transkriptsioonifaktoreid, mille mõju õhulõhede arengule ja funktsioonile pole siiani uuritud. Sellest ajendatult uuriti õhulõhede eelaasrakkudes kõrge ekpressioonitasemega AHL geenide mutante, kasutades katseteks mudeltaime harilik müürlook (Arabidopsis thaliana). Töö tulemused viitavad, et AHL8 transkriptsioonifaktor võib mõjutada taime õhulõhede avatuse regulatsiooni lehe ülemisel, kuid mitte alumisel küljel.
 • Item
  Vähi-testise antigeeni MAGE-A10 iseloomustamine
  (Tartu Ülikool, 2023) Lisbeth, Verk; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Vähi-testise antigeenid on potentsiaalsed vähivaktsiini sihtmärgid ja diagnostilised markerid vähi varajaseks avastamiseks. Üks enim uuritud vähi-testise antigeene on MAGE-A valguperekond, mille üks immunogeensemaid liikmeid on MAGE-A10. MAGE-A10 lokaliseerub rakutuumas, aga valgu täpne bioloogiline roll pole teada. Ühtlasi on MAGE-A10 puhul täheldatud ootuspärasest aeglasemat liikuvust SDS-PAGE geelelektroforeesil. Käesoleva töö eesmärkideks on iseloomustada MAGE-A10 N-terminuses paiknevate aminohappeliste asenduste mõju MAGE-A10 liikuvusele SDS-PAGE geelelektroforeesil ja rakulisele lokalisatsioonile.
 • Item
  Using genetically encoded fluorescent indicators in Arabidopsis plants
  (Tartu Ülikool, 2023) Kolesnikov, Lev; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Genetically-encoded fluorescent indicators (GEFIs) are engineered fluorescent proteins containing sensory domains that affect excitation and/or emission in response to specific analytes. In recent years, GEFIs have become a prominent tool in the research of plant signalling pathways as they allow real-time monitoring molecular events by converting them into readable and quantifiable signals. This study describes how plant lines with specific mutations and expressing GEFIs were genotyped, characterized, and employed to detect accumulation of cytosolic CO2 and H2O2 in response to O3 treatment. The gas exchange experiments with GEFI lines revealed that ABAleon, an abscisic acid sensor, affected stomatal responses to high CO2 and O3. It was also demonstrated that HPCA1 which recognizes apoplastic H2O2 in plants is essential for the increase of Ca2+ in the cytosol of plant cells during an exposure to O3.
 • Item
  Ogataea polymorpha helikaasi Irc3 funktsionaalsuse uurimine N-terminaalse domeeni analüüsi kaudu
  (Tartu Ülikool, 2023) Mäeots, Jakob; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Irc3 on üks kuuest Saccharomyces cerevisiae kirjeldatud mitokondriaalsest helikaasist. Irc3 in vitro analüüsi on takistanud S. cerevisiae valgu tagasihoidlik termostabiilsus. Antud töö eesmärk oli valmistada OpIRC3 N- ja C-terminaalsete domeenide ekspressiooni plasmiidid, testida kas neid plasmiide on võimalik kasutada nende valkude ekspressiooniks. Töö käigus puhastati OpIrc3 helikaasi N-terminaalne domeen ning võrreldi selle valgu ATP hüdrolüütilist aktiivsust täispika OpIrc3 valgu vastu. Tööst selgus, et OpIrc3 N-terminaalse domeeni ATP hüdrolüüsi aktiivsus on 10 korda madalam kui täispika OpIrc3 valgu oma.
 • Item
  Kinaasist OST1 sõltuv õhulõhede sulgumine kuivas õhus: jaht puuduvatele komponentidele signaalrajas
  (Tartu Ülikool, 2023) Uusküla, Benelote; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Kliima soojenemisega kaasneb õhu niiskusdefitsiidi (VPD) tõus, mis tähendab, et õhk on kuivem, evaporatiivne surve seetõttu suurem ning see mõjutab taimede õhulõhede regulatsiooni. Kõrge VPD mõjul toimuvast õhulõhede sulgumisest on vähe teada, kuid selle protsessi üks oluline regulaator on kinaas OST1. Käesolevas töös on uuritud mutante, kus on defektne ühe eelistatult sulgrakkudes ekspresseeritud geeni funktsioon, eesmärgiga leida häiritud VPD-vastusega mutante. Õhulõhede juhtivust ning sulgumist mõõdeti kõrge VPD, eksogeense abstsiishappe (ABA) ja pimeduse mõjul. Katsetest tuli välja, et mutandil hookless1 oli juhtivus normaalolekus konstantselt metsiktüüpi taimede omast kõrgem. Hookless1 mutandi kõrgem juhtivus viitab selle geeni olulisusele lehe veekao regulatsioonis. Ühegi uuritud geeni puudumine ei muutnud VPD mõjul toimuvat õhulõhede sulgumist ja seega peab jaht õhulõhede VPD-toimelise sulgumise signaalraja puuduvatele komponentidele jätkuma.
 • Item
  Mesofülli juhtivus kui tsükaadide fotosünteesi piirav tegur
  (Tartu Ülikool, 2023) Luure, August; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Mesofülli juhtivus kirjeldab CO2 difusiooni kiirust rakkudevahelisest õhuruumist kloroplastideni. Varasemalt on erinevates uurimistöödes kirjeldatud teiste liikide mesofülli CO2 juhtivuse mõju fotosünteesile ja seoseid anatoomiliste parameetritega. Käesolev töö uurib nelja tsükaadiliigi gaasivahetuse ja anatoomia omavahelisi seoseid. Leiti mesofülli koe rakukesta paksuse mõju CO2 mesofülli juhtivusele. Käesoleva töö tulemused näitavad, et tsükaadide kloroplasti CO2 kontsentratsioon on seotud mesofülli CO2 juhtivusega.
 • Item
  Metüültransferaas N6AMT1 antikehade spetsiifilisuse määramine ja interaktsioonipartnerite tuvastamine
  (Tartu Ülikool, 2023) Lupp, Aleksandra; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  N6 -adeniini spetsiifiline DNA metüültransferaas (N6AMT1) on valk-spetsiifiline metüültransferaas, mis kuulub TRMT112-metüültransferaaside võrgustikku. N6AMT1 valgul on kirjeldatud rolli rakutsükli regulatsioonis ja seost erinevate vähkkasvajate tekkega. N6AMT1 uurimist on oluliselt raskendanud kasutatud kommertsiaalsete N6AMT1 vastaste antikehade mitte-spetsiifiline seondumine ühe teise valguga. Uurimistöö eesmärgiks on analüüsida kommertsiaalsete N6AMT1 vastaste antikehade spetsiifilisust, et edaspidi oleks tagatud N6AMT1 uurimisel saadud andmete usaldusväärsus. Lisaks tuvastatakse N6AMT1 interaktsioonipartnerid SILAC meetodil, eesmärgina paremini mõista valgu funktsiooni imetajarakkudes.
 • Item
  ppGpp Pseudomonas putida faagivastases kaitses
  (Tartu Ülikool, 2023) Mägi, Elise; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Bakterid peavad elu jooksul toime tulema väga erinevate stressitingimustega, teiste seas bakteriofaagide (faagide) rünnakutega. Paljude stressitingimuste üleelamiseks on bakteritel vajalik poomisvastus, mille vallandab alarmoonmolekul ppGpp. Lisaks teistele stressiolukordadele on ppGpp vahendatud poomisvastuse olulisust täheldatud ka bakteri kaitses faagirünnakute vastu, kuid selle täpsed mehhanismid pole veel selged. Samuti pole seda Pseudomonas putida puhul varasemalt uuritud, kuna varasemalt on isoleeritud vaid üksikuid seda bakerit nakatavaid faage. Käesoleva töö eesmärk oli faagide ppGpp-sõltuvust uurides välja selgitada ppGpp ja ühtlasi ka poomisvastuse mõju P. putida faagitaluvusele. Tulemused näitavad, et ppGpp-l on faagiresistentsuses oluline roll, suurendades P. putida faagitaluvust 74% uuritud faagide korral ning osade faagide puhul kuni ligi 100 korda võrreldes ppGpp deletsioontüvega. Veel näitavad tulemused, et ppGpp-sõltuvuse tugevus on varieeruv ning erineb uuritud faagidel tugevalt. Samuti ilmnes poomisvastuse kaitse erinev tugevus tahkel ja vedelas söötmes.
 • Item
  Pseudomonas putida faagide peremees- ja retseptorspetsiifika
  (Tartu Ülikool, 2023) Kängsep, Anu; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Pseudomonaadide perekonna faagid on üldiselt tugevalt peremeesspetsiifilised. Nad kasutavad retseptoritena lipopolüsahhariide, poriine ja pinnastruktuure. Käesoleva töö eesmärk oli uurida, kui peremeesspetsiifilised on labori faagiraamatukogus leiduvad P. putida faagid ja milliseid retseptoreid nad bakteri pinnale kinnitumiseks kasutavad. Seda põhjusel, et P. putida faagiresistentsuse kohta pole midagi teada. Eesmärgi saavutamiseks nakatati mitmeid Pseudomonas’e perekonna liike ja tüvesid 66 P. putida faagiga. Katsed näitasid, et P. putida faagid on tugevalt peremeesspetsiifilised. Retseptorspetsiifika uurimiseks testiti 20 P. putida mutanti, kellel oli defektne mõni potentsiaalselt retseptoriks sobivat membraanivalku või lipopolüsahhariidide sünteesil osalevat valku kodeeriv geen. Katsed näitasid, et enamus labori faagiraamatukogus olevatest faagidest kasutavad retseptoritena lipopolüsahhariide,
 • Item
  Profaagide mõju Pseudomonas putida faagiresistentsusele
  (Tartu Ülikool, 2023) Lipu, Anita; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Pseudomonas putida on molekulaar- ja mikrobioloogilistes uuringutes laialdaselt kasutatav mudelorganism, kuid üllatuslikult pole peaaegu üldse andmeid tema faagiresistentsusest. Töö eesmärgiks oli teada saada, kas P. putida genoomis leiduvad profaagid mõjutavad bakteri faagiresistentsust ning kui jah, siis millised profaagide geenid selle eest vastutavad. P. putida genoomis on neli profaagi, mille mõju faagiresistentsusele testisin erinevate deletsioontüvede abil. Tulemused näitasid, et profaagid suurendavad P. putida faagiresistentsust, kuid kaitse määr erinevate faagide vastu on erinev. Lähemalt uurisin profaage P1 ja P3, püüdes leida nende genoomidest faagiresistentsust suurendavaid lookusi. Katsetulemuste kohaselt paiknevad profaag P1 kaitseefekti eest vastutavad geenid regioonis PP_3897-3898-5643-5644 ning profaag P3 kaitseefekti eest vastutavad geenid regioonis PP_2292-2297.
 • Item
  Negr1 geeni osalus sõltuvushäirete ja anhedooniaga seotud mesolimbilises dopamiini juhtetees
  (Tartu Ülikool, 2023) Leontjev, Äli; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Mesolimbilist dopamiini rada peetakse seotuks motivatsiooni ja sõltuvuskäitumisega. Oma tõuke sõltuvushäirete kujunemisele annavad ka geneetilised tegurid. GWAS uuringutes on välja toodud, et NEGR1 geen seostub mitmete sõltuvuse ja impulsikontrolliga seotud fenotüüpidega nagu tarbitava toidu kogus ja alkoholi tarbimine. Selle ajendil oli töö eesmärgiks mõõta türosiini hüdroksülaasi (Th), dopamiini retseptor 1 (Dr1), dopamiini retseptor 2 (Dr2), dopamiini transporteri (Dat), monoamiini oksüdaas A (Maoa), monoamiini oksüdaas B (Maob) ja katehhool-O-metüültransferaasi (Comt) geenide ekspressioonitasemeid knockout hiirte ventraalses tegmentaalses piirkonnas ja ventraalses striaatumis, kasutades reaal-aja PCR-i. Negr1-puudulikkusega hiirtel täheldati statistiliselt olulisi erinevusi Dat, Comt, Th, Maoa ja Maob mRNA ekspressioonitasemetes.