MRI bakalaureusetööd – Bachelor's theses

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 665
 • Item
  Arüülsüsivesinike retseptori agonisti ja antagonisti mõju pankrease vähirakuliinide geeniekspressioonile ja valgu tasemetele
  (Tartu Ülikool, 2024) Matiitšin, Kirill; Kadaja-Saarepuu, Lilian, juhendaja; Teino, Indrek, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Arüülsüsivesinike retseptor (AHR) on transkriptsioonifaktor, mis on oluline keskkonnakemikaalide lagundamisel. AHR-i üles regulatsiooni on täheldatud mitmetes inimese kasvajates, sealhulgas pankreasejuha adenokartsinoomis (PDAC). Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida AHR-i agonisti ja antagonisti mõju arüülsüsivesinike retseptori ja selle märklaudgeenide ekspressioonile ja valgu tasemetele Su86.86 ja BxPc-3 pankrease vähirakuliinides. Tulemused näitasid, et AHR indutseerib nendes rakuliinides nii oma märklaudgeenide kui ka COX2 ekspressiooni. Eksperimentide tulemusena selgus, et PDAC rakuliinides mõjutab AHR-i inhibiitor vähesel määral ka MMP1 ja PTGER4 ekspressiooni tasemeid. Antud geene on varasemalt seostatud vähirakkude invasiivsuse ja migratsiooniga, kuid ka suhtluses immuunrakkudega.
 • Item
  Vitamiin D analoogi elokaltsitooli mõju uurimine adipotsüütide elulemusele ja diferentseerumisele võrdluses vitamiin D-ga
  (Tartu Ülikool, 2024) Rõuk, Kerstin; Viil, Janeli, juhendaja; Mäemets-Allas, Kristina, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Vitamiin D on metaboliit, mis reguleerib mitmeid olulisi funktsioone üle kogu organismi. Varasemalt on näidatud, et sellel on võime reguleerida mitmeid protsesse rasvkoes ning ülekaalulistel inimestel on enamasti madalam vereseerumi vitamiin D tase kui normaalkaalus indiviididel. Vitamiin D puudulikkus on potentsiaalselt ohtlik seisund organismile, mistõttu on tõusnud huvi erinevate analoogide vastu. Elokaltsitool on vitamiin D analoog, mille mõju rasvkoes pole varasemalt uuritud. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida elokaltsitooli mõju adipotsüütide diferentseerumisele ja elulemusele ning võrrelda saadud tulemusi vitamiin D-ga. Töös leiti, et elokaltsitool suudab vähendada elulemust ja inhibeerida adipogeneesi vaid rasvarakkude eellasrakkudes ehk preadipotsüütides, kuid diferentseerunud adipotsüütidele sellist mõju ei avalda
 • Item
  HIF1 signaaliraja roll hüpotermias
  (Tartu Ülikool, 2024) Grassmann, Karita-Liis; Eskla, Kattri-Liis, juhendaja; Kärner, Martin, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Terapeutiline hüpotermia on üks lootustandvamaid meetodeid, leevendamaks isheemiast ja hapnikupuudusest tingitud seisundeid, nagu neonataalne hüpoksia, südame äkksurm, insult. Vaatamata kliinilise hüpotermia kasutamisele on selle molekulaarsed mehhanismid endiselt suuresti teadmata. Kuna hüpotermia mõjutab rohkemate geenide ekspressiooni kui hüpoksia, siis on ebatõenoline, et selle kaitsemehhanismid on seotud ainult supresseeriva toimega.Käesoleva uurimistöö eesmärk on hinnata HIF1 signaaliraja rolli hüpotermias, kasutades in vitro rakumudelit ning arvestades teadaolevat seost HIF1 signaaliraja ja hüpoksia vahel.Tulemused näitasid, et HIF1B, mitte HIF1A/HIF2A, on oluline hüpoksiale reageeriva elemendi (HRE) aktiveerimiseks hüpotermilistes tingimustes. Lisaks mõjutas HIF1B NRF2 valgu ekspressiooni ning madalam HIF1B tase vähendas ka antioksüdatiivses süsteemis oluliste geenide ekspressiooni, millel on varasemalt näidatud ekspressioonitaseme tõusu hüpotermias
 • Item
  Ribosoomivalgu eL41 asukoha määramine Saccharomyces cerevisiae ribosoomi alaühikute vaheliste sildade deletsioonitüvede abil
  (Tartu Ülikool, 2024) Fridolin, Kaarel; Leppik, Margus, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Ribosoom on keeruline bioloogiline masin, mille toimimine ja ehitus pole siiani lõplikult teada. Teadmiste hulk aina suureneb, mistõttu tuleb mõned varasemad teadmised uute valguses üle vaadata. Üheks selliseks teadmiseks on ribosomaalse valgu eL41 asukoht ribosoomis. Üldiselt on defineeritud seda valku, nagu nimes olev täht L viitab, suure alaühiku komponendina, kuid tänaseks on see seotud kahtluse alla. Käesoleva töö eesmärgiks oli näidata eL41 asukohta Saccharomyces cerevisiae ribosoomis, kasutades selleks ribosoomi alaühikute vaheliste sildade deletsioonitüvesid ja nende in vitro reassotsiatsiooni võimekust. Eksperimentaalselt näidatakse, et S. cerevisiae puhul on eL41 ribosoomi suure alaühiku valk.
 • Item
  Pseudomonas putida bakteriofaagide keskkonnast eraldamise meetodid
  (Tartu Ülikool, 2024) Laipaik, Juhan Mattias; Tamman, Hedvig, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Bakteriofaagide ehk baktereid nakatavate viiruste isoleerimiseks keskkonnaproovidest on välja töötatud mitmeid erinevaid meetodeid. Töö käigus rakendati neist kolme, milleks olid üleöö rikastus, lühike rikastus ja sadestamine, eesmärgiga täiendada Tartu Ülikooli Geneetika õppetooli Pseudomonas putida bakteriofaagide kollektsiooni. Võrreldi meetodite tõhusust ja peremeestüve, temperatuuri ja söötmelisandite mõju isolatsiooniprotsessile. Lõpptulemustena isoleeriti edukalt mitu uut bakteriofaagiliiki. Lisaks täheldati töö käigus madalama inkubatsioonitemperatuuri positiivset mõju bakteriofaagide kasvule. Kahe kasutatud peremeestüve võrdlusel ilmnes, et tüvel, millel on eemaldatud rloC geen, on suurem resistentsus faagidele, kuid mõjutab erinevaid faagiperekondi erinevalt, võimaldades selektiivsemat bakteriofaagide isolatsiooni.
 • Item
  Pseudomonas putida ennustatavate faagikaitsesüsteemide testimine
  (Tartu Ülikool, 2024) Jagomägi, Joosep; Ainelo, Andres, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Pseudomonas putida-s on ennustatud mitmed faagikaitsesüsteeme aga nende tegelik roll faagiresistentsuses pole teada. Sellest lähtuvalt on käesoleva töö eesmärk välja selgitada, kas RloC, Gabija ja Wadjet kaitsesüsteemil on mõju Pseudomonas putida faagiresistentsusele.Tulemused näitasid, et RloC muudab tüve tundlikumaks faagide (eriti 5. perekond) suhtes agaGabijal ja Wadjetil puudus kaitsev efekt testidud faagide ja plasmiidide vastu.
 • Item
  Sünbiootilise komplekstoote toime maovähendusoperatsiooni läbinud patsientide mikrobiootale
  (Tartu Ülikool, 2024) Tammemets, Jana; Sepp, Epp, juhendaja; Štšepetova, Jelena, juhendaja; Visnapuu, Triinu, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Inimese mikrobioota on mitmekesine mikroorganismide kogum, mis mõjutab keha erinevaid füsioloogilisi protsesse ja tervist. Mikrobioota muutused võivad mõjutada ka erinevate komplekshaiguste nagu ülekaalulisuse väljakujunemist. Uuringus keskenduti maovähendusoperatsiooni läbinud patsientide mikrobioota muutuste kaardistamisele seoses sünbiootilise komplekstoote, mineraalide ja vitamiinide tarbimisega. Töö tulemusena näidati, et sünbiootilise komplekstoote tarbimisel oli bariaatria patsientide puhul mõningane mõju nende soolestiku mikrobiootale, kuigi muutused ei olnud statistiliselt olulised. Sünbiootikumi tarbimine parandas patsientide enesetunnet ja leevendas kõhuvalu. Edaspidistes uuringutes on oluline kaasata suurem valim ja jälgida patsiente pikema perioodi vältel, et täpsemalt uurida sünbiootilise preparaadi toimet maovähendusoperatsiooni-järgsele mikrobiootale
 • Item
  Pseudomonas putida profaag P2 faagivastases kaitses
  (Tartu Ülikool, 2024) Gasymova, Gülgäz; Rosendhal, Sirli, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Pseudomonas putida on keskkonnabakter, kelle faagitolerantsust on vähe uuritud. P. putida genoomis on neli profaagi ning meie uurimisgrupis on näidatud, et need võivad tõsta P. putida faagitolerantsust. Meie laboris nähti, et profaag P2 kaitseb P. putida’t viienda ja kuuenda perekonna faagide eest. Sellest lähtuvalt oli käesoleva bakalaureusetöö eesmärk uurida, kui suur on profaag P2 kaitseefekt ning tuvastada geen(id), mis selle eest vastutab(vad) kasutades profaag P2 deletsioonanalüüsi. Tulemused näitasid, et agarsöötmel on profaagi P2 kaitse G5 perekonna faagide eest 10-kordne ja vedelsöötmes 10- kuni 100-kordne. G6 perekonna faagide vastu kaitseb P2 agarsöötmel 10-1000-kordselt ja vedelkultuuris vähemalt 100- kordselt. Lisaks selgus, et G6 perekonna faagide virulentsust inhibeerib vedelsöötmesse lisatud CaCl2. Faagitolerantsuse eest vastutab profaagi geen PP_3026
 • Item
  Geeni lapG transkriptsiooni regulatsioon Pseudomonas putida’s
  (Tartu Ülikool, 2024) Räis, Gea Maris; Teras, Riho, juhendaja; Hendrikson, Johanna, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Käesolevas töös uuritakse Pseudomonas putida geeni lapG ning PP_0163 transkriptsiooni regulatsiooni sõltuvust sigmafaktorist RpoS, globaalsest regulaatorist Fis ja keskkonnas olevast fosforist. P. putida on risosfäärne bakter, mis eelistab elada biofilmina taimejuurtel, kuna seal on rohkem toitaineid, kui risosfäärist kaugemal olevas mullas. Varasemalt on uuritud põhjalikult P. putida biofilmi jaoks oluliste lap geenide, nagu lapA posttranskripsioonilist regulatsiooni ning lapE transkriptsioonilist regulatsiooni. Samas, LapG puhul on uuritud posttranslatsioonilist regulatsiooni kuid vähem lapG transkriptsiooni. Käesolevas töös leiti, et lapG promootor(id) asub/asuvad geenidevahelisel alal ning geenil PP_0163 võib olla isegi kaks promootorit, millest üks asub geenidevahelisel alal, teine lapG-s
 • Item
  miR-31 ja miR-203 ekspressioon ja funktsioon primaarsetes inimese bronhiepiteelirakkudes
  (Tartu Ülikool, 2024) Kutman, Emma; Laanesoo, Anet, juhendaja; Rebane, Ana, juhendaja; Klaas, Mariliis, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Mikro-RNA-d on post-transkriptsioonilised geeniekspressiooni reguleerijad ning seotud bioloogiliste protsessidega, sealhulgas põletikuga. Astma on krooniline põletikuline hingamisteede haigus. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada miR-31 ja miR-203 funktsioonid seoses astmaga bronhiepiteelirakkudes (HBEC). Varasemalt oli RNA sekveneerimisel tuvastatud miR-31 ja miR-203 madalam ekspressioon astmahaigete HBEC rakkudes, mida töös tehtud RT-qPCR ei kinnitanud. HBEC-de stimuleerimisel astmaga seotud tsütokiinidega ei muutunud miR-31 ekspressioon, aga suurenes miR-203 ekspressioon IFN-γ stimulatsioonil. Selgus, et miR-31 ja miR-203 transfektsioonil oli HBEC rakkudes mitmete potentsiaalsete märklaud-mRNA-de tase madalam ja põletikuga seotud tsütokiini IL-8 tase kõrgem. Seega võivad miR-203 ja miR-31 mõjutada astmaga seotud protsesse HBEC rakkudes
 • Item
  Mullabakter Pseudomonas putida Cro/CI tüüpi transkriptsiooniregulaator PP_3125 kui fluoriidi transporteri crcB geeni regulaator
  (Tartu Ülikool, 2024) Privoi, Egle; Ets, Lea, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Väga hea stressitaluvusega mullabakter Pseudomonas putida on välja töötanud mehhanismi fluoriidiga toimetulekuks. Põhiline fluoriidi detoksifitseerija P. putidas on CrcB transporter, mis on passiivne ioonkanal, mida mööda transporditakse fluoriidi anioonid rakust välja. Siiani pole teada crcB geeni regulatsioon Pseudomonas putidas. Meie laboris varasemalt tehtud katsetele toetudes oli põhjust pidada potentsiaalseks crcB geeni reguleerijaks transkriptsiooniregulaatorit PP_3125. Sellest tulenevalt oli käesoleva tööeesmärk välja selgitada, ka Cro/CI tüüpi transkriptsiooniregulaator PP_3125 reguleerib Pseudomonas putida fluoriidi transporteri crcB geeni.
 • Item
  Arüülsüsivesinike retseptori agonistide ja antagonisti mõju inimese pankrease kasvaja rakkude migratsioonile
  (Tartu Ülikool, 2024) Vene, Egert; Mäemets-Allas, Kristina, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Kõige sagedamini esinev kõhunäärmevähk on pankreasejuha adenokartsinoom (PDAC). PDAC i ravivõimalused on limiteeritud ja prognoos halb – PDAC-i viie aasta elulemus on alla 10%. Arüülsüsivesinike retseptor (AHR) on transkriptsioonifaktor, mis erinevate geenide ekspressiooni reguleerimise kaudu mõjutab rakkude elutsüklis mitmeid protsesse. Varasemad uuringud on kirjeldanud AHR-i rolli kasvajaliste protsesside regulatsioonis. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida AHR-i antagonisti ja agonistide mõju PDAC rakkude migratsioonile normaal- ja hüpoksia tingimustes. Eksperimentide tulemusena vähenes hüpoksia tingimustes PDAC rakuliinide BxPc-3 ja SU.86.86 rakkude migratsioon. Ühtlasi näitasid katsed, et AHR-i antagonist ja agonist mõjutavad erinevalt rakkude migratsiooni hüpoksia tingimustes.
 • Item
  Prügilademest toodetud prügilakatete võrdlemine antibiootikumiresistentsusgeenide leviku seisukohast
  (Tartu Ülikool, 2024) Levit, Dina; Tiirik, Kertu, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Prügiladestamine on muutunud pakiliseks keskkonnaprobleemiks, kuna igal aastal suurtes kogustes ladustatud tahked jäätmed, loovad keskkonna, mis soodustab antibiootikumiresistentsusgeenide püsimist ja võib põhjustada terviseriske. Käesolevas uuringus uuritakse antibiootikumiresistentsusgeenide esinemist kolmes prügilas erinevalt sügavuselt ja võrreldakse mehaanilis-bioloogilise töötlusega (MBT) prügilakatteid ja biofilter prügilakatteid. Meie analüüs keskendus geenidele, mis kodeerivad multiresistentsust (acrB, mexF), sulfoonamiidiresistentsust (sul1, sul2), MLS-resistentsust (ermF) ja vankomütsiiniresistentsust (vanO).
 • Item
  Vanaadiumi ja teiste metallide heterotroofne bioleostumine graptoliitargilliidist
  (Tartu Ülikool, 2024) Lapina, Darja; Menert, Anne, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Kõik teavad, et meie planeedi ressursid ei ole lõpmatud, mistõttu luuakse üha uusi projekte taastuvate energiaallikate otsimiseks, millest üks on vanaadiumredoksakud. Potentsiaalne vanaadiumi allikas Eestis on orgaaniliselt rikastatud settekivim – graptoliitargilliit ehk must kilt. Argilliidis seostatakse vanaadiumi sageli silikaatidega, kuid olulised vanaadiumi kandjad on ka metallorgaanilised kompleksid. Keskkonnasõbralik bioleostamismeetod võimaldab ekstraheerida seda haruldast metalli kildast väiksema keerukuse ja kasutuskuludega. Käesoleva töö eesmärk ongi määrata seos vanaadiumi ja graptoliidiargilliidi orgaanilise aine vahel bioleostumise teel, kasutades inokulumina kahte heterotroofset bakteritüve. Lisaks uuritakse ka mõnede teiste keemiliste elementide leostumist nimetatud bakteritüvede toimel
 • Item
  C-hepatiidi viiruse NS5B geeni amplifitseerimise ja sekveneerimise optimeerimine
  (Tartu Ülikool, 2024) Lember, Anni; Šablinskaja, Arina, juhendaja; Leppik, Margus, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Tänapäeval on otsese toimega viirusvastased ravimid (DAA-d) põhilisteks C-hepatiidi viiruse (HCV) infektsioonist vabanemise võimalusteks. Üha rohkem takistavad DAA-de edukat toimimist viiruse ravimiresistentsusega seotud mutatsioonid, mille määramine on eduka ravi seisukohalt ülioluline. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli optimeerida HCV NS5B geeni amplifitseerimise ja sekveneerimise protokollid, et neid saaks kasutada Eestis levivate HCV variantide puhul. Töö tulemusena saadi optimeeritud ning töötavad PCR ja sekveneerimise protokollid, millega on võimalik määrata HCV NS5B geeni 159–321 ah ulatuses ravimiresistentsuse mutatsioone.
 • Item
  Vedelbiopsia ja selle perspektiivid vähi diagnostikas ning genoomikas
  (Tartu Ülikool, 2024) Morozov, Vjacheslav; Kurg, Ants, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Viimastel aastatel on vähi diagnoosimiseks ja jälgimiseks kasutatud invasiivsed meetodid järk-järgult asendatud minimaalselt invasiivsete meetoditega, sealhulgas vedelbiopsiaga. Vedelbiopsia võimaldab kasvajaga seotud komponentide eraldamisest vähihaigete kehavedelikest, mida seejärel analüüsitakse nende nukleiinhapete ja valkude andmete osas. See muudab kahtlemata kliinilist onkoloogiat, pakkudes klassikalise biopsia ees mitmeid eeliseid, nagu näiteks turvalisem juurdepääs kasvajaproovidele, pidev jälgimine korduvate proovide võtmisega, individuaalse ravi planeerimine ja raviresistentsuse skriinimine. Vähihaigete vedelbiopsiad on avanud uusi võimalusi raviresistentsuse markerite avastamisel, pideval jälgimisel, täppisravil ja sõeluuringul. Kuigi vedelbiopsia tehnoloogia ei ole veel diagnostiline meetod, vaid seda kasutatakse ainult abitehnoloogiana, avab selle mitteinvasiivne olemus suurepärased väljavaated kliinilise onkoloogia arenguks
 • Item
  I ja II tüüpi interferoonide roll süsteemse erütematoosse luupuse patogeneesis
  (Tartu Ülikool, 2024) Polverino, Marcella Laura; Haljasmägi, Liis, juhendaja; Kisand, Kai, juhendaja; Org, Tõnis, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  I ja II tüüpi interferoonid (IFN) osalevad süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) patogeneesis ning kõrvalekalded nendes radades võivad panustada erinevate kliiniliste sümptomite tekkeks. Antud töö eesmärgiks oli võrrelda I ja II tüüpi IFN skoore SLE patsientide ja tervete kontrollide vahel ning IFN skooride seoseid IFN-α, IFN-β ja IFN-γ kontsentratsioonidega vereseerumis, kliiniliste sümptomitega ja haiguse aktiivsusega. Uuritavate geenide ekspressiooni leidmiseks kasutati reaalaja kvantitatiivset PCR-i meetodit (qPCR) ning uuriti 16 IFN raja alla kuuluvat geeni. Töö raames analüüsiti kokku 121 patsiendi ja 43 kontrollisiku proove ning leiti, et SLE patsientide I tüüpi IFN skoorid on oluliselt kõrgemad tervete kontrollide skooridest. I ja II tüüpi IFN skoorid korreleerusid vastavalt IFN-α ja IFN-γ kontsentratsioonidega. Toetudes käesoleva töö tulemustele, võivad I ja II tüüpi IFN skoorid peegeldada haiguse aktiivsust, kuid nende raja alla kuuluvate geenide mõju kliinilistele sümptomitele vajab täiendavat uurimist.
 • Item
  Staphylococcus aureus TSLP ekspressiooni indutseerijana inimese primaarsete keratinotsüütide koekultuuris
  (Tartu Ülikool, 2024) Peters, Mart Ole; Pook, Martin, juhendaja; Org, Tõnis, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Atopiline dermatiit (AD) on naha haigus, mis on iseloomustatud põletikuga, tugeva sügelusega ja nahabarjääri kahjustustega. Staphylococcus aureus on sageli AD patsientidel naha peal leitav pa togeen ja on üks AD sümptomite ägenemise põhjus. Lipoteikoonhape (LTA) on bakteri S. aureuse rakukesta komponent. Tüümuse stromaalne lümfopoetiin (TSLP) on AD patsientide kahjustatud nahas kõrgelt ekspresseeritud tsütokiin ja on AD raskusastme oluline tegur. Selleks, et paremini mõista, kuidas S. aureus mõjutab TSLP regulatsiooni analüüsiti käesolevas bakalaureusetöös pika ja lühikese TSLP transkritpi ekspressiooni koekultuuris kasvatatud inimese primaarsetes kerati notsüütides, mida mõjutati kuumtöödeldud S. aureusega, kuumtöödeldud S. epidermidisega ja S. aureuse LTAga. Keratinotsüütide kasvatamine ja töötlemine viidi läbi võrdlevalt kahes erinevas söötmesüsteemis.
 • Item
  Seborroilise dermatiidi ülegenoomne seoseuuring
  (Tartu Ülikool, 2024) Sigur, Lisett; Milani, Lili, juhendaja; Peterson, Pärt, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Seborroiline dermatiit on sage põletikuline nahahaigus, mille tekkemehhanismid on siiani ebaselged. Haigus avaldub rasustel nahapiirkondadel punetava ja ketendava lööbena, mis allub ravile, kuid kipub perioodiliselt naasma. Haiguse teket soodustavate geneetiliste variatsioonide kirjeldamine aitab paremini mõista selle patogeneesi. Käesolevas bakalaureusetöös otsiti ülegenoomse seoseuuringu abil seborroilise dermatiidi tekkes osalevaid geenivariante. Leiti seitse statistiliselt olulist lookust, mis sisaldavad naharakkude arengut ja immuunsüsteemi reguleerivaid geene ning viitavad Th17 rakkude osalusele haiguse tekkes. Tulemustest terviklike järelduste tegemiseks tuleb teostada täiendavaid analüüse, et kaardistada leitud lookustest põhjuslikke variante ja nende mõju organismi bioloogilistele protsessidele.
 • Item
  Kassidega levivad zoonootilised siseparasiidid ning meetodid nende tuvastamiseks
  (Tartu Ülikool, 2024) Kütt, Ilona; Tull, Ants, juhendaja; Saarma, Urmas, juhendaja; Org, Elin, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
  Koduloomad, sealhulgas kassid, on olulised parasiitide levitajad. Suur osa kassi parasiitidest on zoonootilised, mis tähendab, et parasiidid kanduvad loomadelt inimestele ja põhjustavad olulisi terviseprobleeme, mis võivad lõppeda ka surmaga. Eriti ohustatud on immuunpuudulikkusega inimesed. Arvestades kasside suurt arvukust ja sagedasi vahetuid kontakte inimeste ja kasside vahel, on zoonootiliste parasiitide ülekandumise tõenäosus kassilt inimesele kõrge. Seetõttu on kassidel esinevate zoonootiliste parasiitide uuringud ja parasiitide korrektne tuvastamine tähtis. Käesoleva töö eesmärk on anda referatiivne ülevaade peamistest kassidega levivatest zoonootilistest siseparasiitidest ja nende tuvastamiseks kasutatavatest morfoloogilistest ja molekulaarsetest meetoditest ning võrrelda meetodeid omavahel.