VKMO bakalaureusetööd - Bachelor's thesis

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Gümnaasiumi muusikaõpetajate põhiväljakutsed seoses õppematerjalidega muusikaajaloo õpetamisel üldhariduskooli muusika tunnis kahe kooli näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020) Teller, Vivia; Steinbach, Kadri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
  Käesoleva töö uurimisprobleemiks oli, millised on muusikaõpetajate põhiväljakutsed seoses õppematerjalide ja õpikutega muusikaajaloo õpetamisel üldhariduskooli muusikatunnis?Töö eesmärgiks püstitasin muusikapedagoogide kitsakskohtade leidmise seoses olemasolevate õppematerjalidega.
 • Item
  Laulurepertuaari kujunemine Tallinna venekeelsetes lasteaedades
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020) Parind, Lilia; Jussufi, Guldžahon, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
  Antud töö eesmärgiks oli repertuaari kujunemise protsessi uurimine ja seda mõjutavate tegurite välja selgitamine. Töö põhineb Tallinna vene õppekeelega lasteaedade muusika-õpetajate küsitlusel.
 • Item
  Mittekvadraatsed taktimõõdud ja nende esindatus Eesti muusikakoolide solfedžoõpetuses
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019) Šarapov, Ilja; Toots, Jorma, juhendaja; Jukk, Tuuli, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
  Uurimuse eesmärgiks on välja selgitada, kui palju pööratakse tähelepanu mittekvadraatsetele taktimõõtudele ​rütmikaõpetuses ning kuidas neid ​käsitletakse. ​Mittekvadraatsete vormide, gruppide ja taktimõõtude valdamine annab muusikule ​ – ​ükskõik kas alles kooli- või juba professionaalsel tasemel ​ – teatud vabaduse mängimisel, kaasaegse muusika arusaama ja oskuse mittekvadraatseid rütmifiguure lugeda. Seega on tähtis selgitada välja, kui palju solfedžo tundides mittekvadraatseid taktimõõte õpetatakse, sest just sealt saavad alguse muusikute rütmilised oskused.
 • Item
  Õpitava repertuaari analüüsimine klaveriõpetuse tundides Lõuna-Eesti muusikakoolide klaveriõpetajate näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019) Hellamaa, Kerli; Sulamanidze, Themuri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
  Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada õpitava repertuaari analüüsitavate aspektide roll ja tähtsus klaveriõpetuse tundides Lõuna-Eesti muusikakoolide klaveriõpetajate näitel. Otsisin vastuseid küsimustele: • Milliseid aspekte analüüsitakse õpilasega mängitava repertuaari õppeprotsessis? • Kas ja millist tähtsust omistavad klaveriõpetajad repertuaari analüüsile?
 • Item
  Muusika roll eesti keele õppes vene õppekeelega lasteaedades
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019) Koppel, Katre; Steinbach, Kadri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
  Käesolev bakalaureusetöö keskendub eesti keele kui teise keele õppele lasteaias ning uurib muusika kasutamist keeleõppes. Teemat ajendas mind uurima eelkõige huvi ja ka professionaalne vajadus teada saada, kuidas kasutatakse eelkooliealiste eesti keele õppes muusikategevusi. Töö eesmärgiks on selgitada välja, kuidas kasutatakse muusikalisi tegevusi vene või eesti-vene õppekeelega lasteaedades vene emakeelega lastele eesti keele õpetamiseks. Selleks kontakteerusin õpetajatega, kes kasutavad keele õpetamiseks mingil määral muusikalisi tegevusi ning viisin läbi intervjuud. Õpetajate vastustele toetudes üritasin leida vastust uurimistöö probleemile: Milline on muusika roll eesti keele kui teise keele õpetamisel lasteaedades?
 • Item
  Improviseerimisoskuse arendamiseks kasutatavad meetodid Eesti kesk- ­ja kõrgema astme muusikakoolide rütmimuusika kitarriõppes
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018) Maaker, Andre; Steinbach, Kadri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
  Minu lõputöö uurib kitarriõppe valdkonda rütmimuusika erialal Eesti kesk- ja kõrgastme muusikakoolides. Nendeks koolideks on G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜ VKA). Antud teemat ajendas mind uurima kolmeaastane töökogemus TÜ VKA-s, kus õpetades olen hakanud otsima ja katsetama meetodeid, mis aitaksid tudengitel luua tugevat baasi kitarril improviseerimisel ja oma helikeele leidmisel, seda eriti jazzmuusika stiilis.
 • Item
  Ootused ja hinnangud muusikaalasele huviharidusele Värska muusikakoolis Värska gümnaasiumi põhikooliõpilaste näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017) Päid, Ingmar; Kivestu, Tuulike, juhendaja; Mägi, Marko, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
 • Item
  Laulumängude rakendamine lasteaia muusikatundides viie muusikaõpetaja näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017) Nikonorova, Liina; Roose, Celia, juhendaja; Pai, Hedi-Kai, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
 • Item
  Muusikakooli õpetaja tööks vajalikud kompetentsid muusikakoolide juhtide nägemusel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017) Musting, Keit; Kivestu, Tuulike, juhendaja; Mägi, Marko, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
 • Item
  Muusikateraapia toime vaimsele tervisele SA Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse klientide hinnangul
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017) Kuningas, Annely; Steinbach, Kadri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
 • Item
  Aktiivõppe meetodite kasutamine liitklassi muusikatunnis Viljandimaa põhikoolide näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017) Kivilaan, Tiiu; Kivestu, Tuulike, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
 • Item
  Gümnaasiumiõpilaste muusikaliste tegevuste seos õpimotivatsiooniga
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017) Kaljaspolik, Kärt; Männamaa, Ivar, juhendaja; Medell, Sirje, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
 • Item
  Muusikakooli 1. - 3. klassi repertuaar Eesti heliloojate klaveripalade näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017) Grahv, Viktoria; Jussufi, Guldžahon, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Koolimuusika
 • Item
  Muusikalise folkloori kasutamine I kooliastmes Viljandimaa koolide näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016) Nagel, Margit; Roose, Celia, juhendaja; Steinbach, Kadri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond
 • Item
  Viljandi linna põhikoolide muusikaõpetajate kogemused autistlike lastega töötamisel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016) Aun, Kersti; Kivestu, Tuulike, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond
 • Item
  Rahvuslik identiteet ning selle säilitamine muusika kaudu teises kultuurikeskkonnas Iirimaa Eesti kogukonna näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016) Soone, Mari; Steinbach, Kadri, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kuidas säilitavad Iirimaal elavad eestlased muusika kaudu oma rahvuslikku identiteeti. Selles uurimuses on kesksel kohal rahvusliku identiteedi mõiste ning selle muutumine ja säilimine välisriigis.
 • Item
  Tartu linna lasteaedade muusikaõpetajate arvamused laste edasist muusikaharrastust soodustava õpikeskkonna loomisest muusikategevustes
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016) Pruulmann, Katri; Ristisaar, Signe, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada välja, kuidas loovad Tartu linna lasteaedade muusikaõpetajad laste edasiseks muusikaharrastuseks soodsa õpikeskkonna muusikatunnis.
 • Item
  Soulmuusika harmoonia arengutendentsid 1950.-1980. aastatel Billboardi R&B edetabeli lugude näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016) Hansen, Signe; Sulamanidze, Themuri, juhendaja; Meier, Vilho, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond
  Oma lõputöös ühendasin muusikateooretilise analüüsi ja matemaatilise statistika selgitamaks välja, kui palju esineb 1950-1980ndate aastate soulmuusikas mingi astme akorde ning millised akordijärgnevused korduvad enim. Selleks transkribeerisin käsitsi 79 lugu ja saadud tulemused esitasin protsentuaalselt tabelites. Lähtusin sellest, et igale muusikastiilile on iseloomulikud mingid kindlad harmoonilised struktuurid ja sellest tulenevalt võiks minu töö tulemused aidata laulukirjutajatel saavutada soulmuusika kõla. Samuti töötasin koostöös oma kaasjuhendajaga välja uudse matemaatilise valemi, millega andsime igale loole nn keerukusindeksi. Selle tulemusi kajastavast graafikust võis välja lugeda, et lood läksid kümnendite jooksul harmooniliselt järjest keerukamaks.
 • Item
  Vokaalsed intonatsiooni probleemid täiskasvanud inimesel ja seda mõjutavad tegurid
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016) Bannikova, Rebeka; Medell, Sirje, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond
 • Item
  Laste sotsiaalsete oskuste kujundamine muusikaalastes ühistegevustes waldorflasteaias Aruküla waldorflasteaia näitel
  (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015) Tinn, Tiina; Jussufi, Guldžahon, juhendaja; Tartu Ülikool. Viljandi Kultuuriakadeemia. Muusikaosakond