Kuni 2015 Matemaatilise statistika intituut

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Videomängude arenguloo e-kursus 

  Muhhin, Mark (Tartu Ülikool, 2021)
  Käesoleva lõputöö raames loodi 3 EAP mahuga e-kursus "Videomängude arengulugu", mis on mõeldud laiale sihtrühmale. Loodud kursuse vältel käsitletakse kompaktsel kujul erinevaid videomängude alaga seonduvaid teemasi, ...
 • Digitaalse õppematerjali väljatöötamine arvuti osade õpetamiseks informaatika tundides II kooliastmes 

  Salumägi, Tiim (Tartu Ülikool, 2021)
  Magistritöö raames loodi teisele kooliastmele digitaalne õppevara, koos õpetajat toetava materjaliga, milles selgitatakse klassikalise lauaarvuti erinevaid osasid. Õppevara jaotati seitsmeks teemaks. Iga teema juurde ...
 • Informaatikat õpetavate õpetajate koolitusvajadus 

  Parve, Kristin (Tartu Ülikool, 2021)
  Õpetaja professionaalse arengu edendamise eesmärgiks on toetada tema erialaste oskuste ja teadmiste arengut. See tagab õpetaja toimetuleku uute erialaste väljakutsetega, sest õpetaja varasem haridus ei saa tagada vastuseid ...
 • Õpetajate hinnangud IKT vahendite kasutamisele matemaatikaõppes 

  Paas, Kati (Tartu Ülikool, 2021)
  Üha enam kasutatakse koolides info- ja kommunikatsioonivahendeid (IKT vahendeid) ning IKT vahendite kasutamine on olulisel kohal ka matemaatikaõppes. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli saada ülevaade matemaatikaõppes ...
 • Piirkondlikud erinevused matemaatikatulemustes (2015-2018) ja sotsiaalmajandusliku tausta ning IKT roll selles 

  Kure-Pohhomov, Juudit (Tartu Ülikool, 2021)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli teada saada, millised on piirkondlikud erinevused PISA uuringu, põhikooli lõpueksami ja gümnaasiumi riigieksamite matemaatikatulemustes, arvestades sotsiaalmajanduslikku tausta ja IKT ...
 • Kujundava hindamise elementide kasutamisest teise ja kolmanda kooliastme matemaatikatundides 

  Kann, Helen (Tartu Ülikool, 2021)
  Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas Eesti koolide II ja III kooliastme matemaatikatundides kasutatakse kujundava hindamise elemente: eelhindamine, eesmärgistamine, tagasiside andmine ning enese- ja kaaslase hindamine. ...
 • Daugavet- and Delta-points in Lipschitz-free Banach Spaces 

  Veeorg, Triinu (Tartu Ülikool, 2021)
  In this thesis, we characterize Daugavet- and Delta-points in Lipschitz-free Banach spaces. Our results complement the ones in the recent preprint "Daugavet points and ∆-points in Lipschitz-free Banach spaces" by M. Jung ...
 • Murrulise tuletisega integro-diferentsiaalvõrrandi numbriline lahendamine 

  Soots, Hanna Britt (Tartu Ülikool, 2021)
  Magistritöös käsitletakse murrulise tuletisega integro-diferentsiaalvõrrandi lahendi olemasolu, ühesust ning siledust. Kirjeldatakse meetodit numbrilise lahendi leidmiseks ning analüüsitakse selle täpsust. Numbrilise lahendi ...
 • Nambu teooria laienemine superruumile 

  Simmul, Georg (Tartu Ülikool, 2021)
  Magistritöö toob võimaliku Nambu teooria üldistuse superruumile R^3|2, koos üldistuse aluseks olevate struktuuride, Hamiltoni ja Nambu mehaanika ning superruumi, kirjeldusega. Üldistuse aluseks on bereziniaan, mis on ...
 • Plasticity of the unit ball of a Banach space 

  Leo, Nikita (Tartu Ülikool, 2021)
  Selles bakalaureusetöös vaadeldakse väljakutsuvat lahtist küsimust Banachi ruumi ühikkera plastilisusest. Töös antakse ülevaade probleemist ja laiendatakse osaliste positiivsete tulemuste nimekirja, tõestades ühikkera ...
 • Supersingulaarsete elliptkõverate isogeensed teisendused ning rakendused signatuuriskeemi CSI-FiSh näitel 

  Pärn, Calvin (Tartu Ülikool, 2021)
  Aastal 2019 avaldasid W. Beullens, T. Kleinjung ja F. Vercauteren artikli, kus tutvustasid allkirjastusskeemi CSI-FiSh, mida usutakse praegu olevat kvantturvaline. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on esitada elliptkõverate ...
 • Perioodiliste kuupsplainidega histopoleerimine 

  Pae, Markus Rene (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöös uuritakse perioodilisi kuupsplaine, mis on määratud võrgul, kus on paarisarv osalõike. Lahendatakse histopolatsiooniülesannet: otsitakse paarisarvulise osalõikude arvuga histogrammile vastavat splaini, kus ...
 • Loenduva arvu viiludega määratud Banachi ruumid 

  Lõo, Marcus (Tartu Ülikool, 2021)
  Aastal 2010 tõid A. Avilés, V. Kadets, M. Martin, J. Meri ja V. Shepelska sisse loenduva arvu viiludega määratud Banachi ruumi mõiste, et üldistada Asplundi ja Radon–Nikodymi omadusega separaableid Banachi ruume. ...
 • Optimaalse juhtimise rakendusi majanduses 

  Kuus, Erki (Tartu Ülikool, 2021)
  Antud bakalaureusetöö keskendub majandusmudelitele, täpsemalt optimaalse tööjõu ning firma maksimaalse kasumi mudelitele. Nii optimaalse tööjõu kui ka firma maksimaalse kasumi mudelite puhul on vaadeldud ülesandeid fikseeritud ...
 • Riemanni pindade geomeetria ja minimaalpinnad 

  Kritševskaja, Aljona (Tartu Ülikool, 2021)
  Antud töö on pühendatud Riemanni pindade diferentsiaalgeomeetria uurimisele. Töös käsitletakse pinnateooria järgmisi tähtsaid mõisteid: esimene ja teine fundamentaalvorm, Gaussi kõverus, keskmine kõverus. On kirjeldatud ...
 • Parameetriliste Bezier’ liitkõverate konstrueerimine 

  Karu, Laura (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöös käsitletakse parameetriliste Bezier’ liitkõverate konstrueerimist. Defineeritakse Bernsteini baaspolünoomi, Bezier’ kõvera, polaarkuju ja Bezier’ liitkõvera mõisted ning vaadeldakse nende tähtsamaid omadusi ...
 • Juhuslike jadade võrdlemine 

  Iher, Kati (Tartu Ülikool, 2021)
  Töös kirjeldatakse ja uuritakse mõningaid juhuslike jadade võrdlemise meetodeid. Kõigepealt kirjeldatakse juhuslikke jadasid. Seejärel defineeritakse kaks jadade sarnasusmõõtu: pikima ühisjada pikkus ning H ehk ekstremaaljoonduste ...
 • Perfektsed monoidid 

  Hiis-Hommuk, Getter (Tartu Ülikool, 2021)
  Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade perfektseid monoide kirjeldavast John Fountaini teoreemist. Kõigepealt tuletatakse meelde poolrühmateooria põhimõisted ja antakse perfektse monoidi definitsioon. Seejärel ...
 • Log-suhte teisendustel põhinevad ennustusmudelid soolevähi diagnoosimiseks mikrobioomi andmetelt 

  Muhu, Kristina (2021)
  Magistritöö eesmärk on uurida kompositsionaalsete andmete teooriast tuttavate log-suhte transformatsioonide ja masinõppemeetodite mõju soolevähi ennustusmudelite üldistusvõimele. Täpsemalt uuritakse aditiivse, paariviisilise ...
 • Kompuutertomograafia piltide hindamine magnetresonantstomograafia piltide põhjal varjatud Markovi mudeli abil 

  Pajula, Lisette (2021)
  Magnetresonatstomograafia (MRT) ja kompuutertomograafia (KT) on kaks erinevat diagnostilise uuringu tüüpi, mis võimaldavad keha eri piirkondadest kujutisi saada. Magistritöö eesmärk on KT vaatluste hindamine MRT vaatluste ...

View more