Recent Submissions

 • Sissejuhatus satelliitnavigatsiooni 

  Tammo, Paul (Tartu Ülikool, 2007)
 • GPS vastuvõtja väljundi simulatsioon 

  Tammo, Paul (Tartu Ülikool, 2007)
 • Järjestusvalik 

  Rajaleid, Kristiina (Tartu Ülikool, 2000)
 • Biruutvastavusseadus 

  Ahven, Anu (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös sõnastatakse biruutvastavusseadus ja esitatakse selle täielik detailne tõestus. Mainitud seadus seob neljanda astme kongruentside lahenduvuse üle Gaussi täisarvude ringi mooduli kujuga ...
 • Keemiliste reaktsioonide, südametöö ja häiritud liikumise modelleerimine programmiga Stella 

  Rammo, Marite (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse keemiliste reaktsioonide, südametöö ja häiritud liikumise mudeleid koos ülesannete püstituste ja lahendustega modelleerimisprogrammi Stella abil. Esitatud on ...
 • Permutatsioonikoodid ja allikakodeerimine 

  Visk, Kristo (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida permutatsioonikoodide ühest dekodeeritavust ja prefiksivabadust. Toome sisse permutatsioonikonstandi, permutatsiooni mustri ja kindlat tüüpi permutatsioonikoodide mustrivabaduse mõisted. ...
 • Pinged ja deformatsioonid plaatide teoorias 

  Must, Johannes (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös tutvutakse pideva keskkonna mehaanika aluste, plaatide ja koorikute põhimõistetega. Töö esimeses pooles defineeritakse pinged, siirded ja deformatsioonid koos tasakaaluvõrranditega, teises ...
 • Efficient multiplication in binary fields 

  Kuldmaa, Annabell (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  The thesis discusses the basics of efficient multiplication in finite fields, especially in binary fields. There are two broad approaches: polynomial representation and normal bases, used in software and hardware ...
 • Keskväärtusteoreemid ja nendega seotud funktsionaalvõrrandid 

  Rosenberg, Nele (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Käesolevas bakalaureusetöös esitatakse Lagrange'i, Fletti ja Pompeiu keskväärtusteoreemide teadaolevad tõestused ja rakendused ning selgitatakse nende geomeetrilist tähendust. Lagrange'i teoreemi puhul kirjeldatakse ...
 • Parajad poolrühmad 

  Lüsi, Iiris (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida teatud poolrühmi, mida me nimetame (paremalt või vasakult) parajateks. Need poolrühmad defineeritakse üle nende vaadeldavate polügoonide omaduste abil. Antakse tarvilik ja piisav ...
 • Arvjadade statistiline koonduvus 

  Kornis, Diana-Katry (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Bakalaureusetöö eesmärkideks on kirjeldada statistiliselt koonduvate ja I -koonduvate jadade omadusi ning võrrelda jadade statistilist koonduvust nende C -summeeruvusega. Leitakse tarvilik ja piisav tingimus jadade ...
 • Epideemia leviku matemaatilised mudelid 

  Melsas, Heleri (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Vaadeldav bakalaureusetöö annab ülevaate epideemia leviku modelleerimisest, selle juurde kuuluvatest mõistetest ja tähistustest ning erinevatest mudelitüüpidest. Töös on toodud erinevatele viiruse tüüpidele vastavad ...
 • Dünaamika ülesannete modelleerimine programmi Stella abil 

  Lääne, Kerttu (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
  Antud bakalaureusetöös käsitletakse dünaamika ülesandeid, mis põhinevad diferentsiaalvõrranditel ning mis muutuvad ajas. Töö põhineb kahel dünaamika ülesandel: keha viskamise ja allveelaeva sukeldumise ülesandel. ...
 • Mehaaniliste võnkumiste ja majanduse mudelid 

  Uurman, Liina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Antud bakalaureusetöös käsitletakse dünaamilisi süsteeme, mis muutuvad ajas ja põhinevad diferentsiaalvõrranditel. Töös on esitatud mõned mehaaniliste võnkumiste ja majanduse ülesannete mudelid koos ülesande ...
 • Silindrilise kooriku paine 

  Ollema, Merilin (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida silindrilise kooriku painet. Koorik on konstruktsioonielement, mis on piiratud kahe kõverpinnaga, mille vaheline kaugus on võrreldes kooriku teiste ...
 • Diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldused oktaeedrilisuse abil 

  Nadel, Rihhard (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Bakalaureusetöös antakse erinevate diameeter-2 omadustega Banachi ruumide kaasruumide kirjeldus R. Halleri, J. Langemetsa ja M. Põldvere ühisartikli „ On duality of diameter 2 properties “ põhjal, mis on ilmumas ...
 • Gaussi täisarvud 

  Brokan, Galina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Käesolevas bakalaureusetöös on vaadeldud Gaussi täisarve ja nende omadusi. On toodud Gaussi täisarvude, Gaussi täisarvude normi ja Gaussi algarvude definitsioonid. On uuritud pööratavaid Gaussi täisarve ja nende seoseid ...
 • Sümmeetriliselt ja nõrgalt pidevad funktsioonid 

  Šabunova, Kristina (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Bakalaureusetöö eesmärk on uurida funktsioonide sümmeetrilist ja nõrka pidevust. Me veendume, et kui funktsioon on pidev, siis see on nii sümmeetriliselt kui ka nõrgalt pidev ja näitame, et need mõisted ei ole võrreldavad. ...
 • Barjääriga optsiooni hinna leidmine bino-trinoommeetodi abil 

  Rannaveer, Mailis (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara kindlal ajahetkel tulevikus kindlaks määratud hinnaga. Optsiooni õige hinna määramine on optsioonide teooria üks tähtsamaid probleeme. Bino-trinoommeetod on binoom- ja trinoommeetodi ...
 • Projektsiooniruumi dimensiooni valikust mittekorrektsete ülesannete iseregulariseerimisel vähima vea meetodiga 

  Puhkim, Tuuli (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
  Bakalaureusetöös vaadeldakse lineaarseid mittekorrektseid ülesandeid, kus on teada häiritud parem pool. Võrrandi lähislahendi leidmiseks kasutatakse vähima vea projektsioonimeetodit. Kui projekteeritud võrrandi dimensioon ...

View more