Категория посессивности в удмуртском языке

Date

2010-07-29

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolev töö on pühendatud possessiivsuse kategooria uurimisele udmurdi keeles, täpsemalt selle sisu ning grammatilise väljendamise mooduste kirjeldamisele. Uurimuse keskmes on possessiivsust väljendavad atributiivkonstruktsioonid. Töö on üles ehitatud onomasioloogilisele ja semasioloogilisele uurimismeetoditele. Onomasioloogilist lähenemist nimetatakse ka funktsionaalseks. Seda meetodit kasutades saab kuulumussuhteid vaadelda eelkõige universaalse kultuurilise kontseptina ning uurida nende väljendamise semantilist ja kognitiivset eripära keelevahendite abil (vt nt Seiler 1983; Категория 1979; Heine 1997; Stassen 2009 jt). Teisest küljest vaadeldakse possessiivkonstruktsioone ja nende tähendusi semasioloogilist ehk struktuurset meetodit kasutades (nt Ultan 1978 jt soome-ugri uurijad, vrd. Schlachter 1960; Kokla 1963; Феоктистов 1963; Ким 1984 jt). Väitekirja esimeses peatükis vaadeldakse töö seisukohast olulisi mõisteid ning kirjeldatakse kontseptsioone, mis on käesoleva väitekirja aluseks. Teise peatüki fookuses on peamised possessiivsed situatsioonid, mida vaadeldakse kuulumussuhete semantilises raamistikus ning esitatakse noomenite klassifikatsioon, mille aluseks on nende võime evida vaadeldavaid suhteid. Kolmandas peatükis on kirjeldatud konkreetseid possessiivsust väljendavaid atributiivseid morfoloogilis-süntaktilisi konstruktsioone ning vaadeldud nende distributsiooni ja funktsioneerimise eripära. Neljandas peatükis on vaatluse all predikatiivsed konstruktsioonid ning nende semantilised ja funktsionaalsed iseärasused. Uurimuse teoreetilise aluse moodustavad B. Heine (Heine 1997), H. J. Seileri (Seiler 1983), М. Koptjevskaja-Tamme (Koptjevskaja-Tamm 2003), J. Nicholsi (Nichols 1988), М. Žurinskaja (Журинская 1977, 1978, 1979) ning rühma autorite tööd, kes on uurinud possessiivsuse kategooriat slaavi ja balkani keeltes (Категория 1983, 1989) jt.
The present work deals with research on the category of possession in the Udmurt language; namely, it describes the semantics of the category and the linguistic means for coding it and focuses on the analysis of possessive attributive constructions. This research is based on the use of the onomasiological and semasiological approaches. The onomasiological or functional approach treats the category of possession, first of all, as a universal cultural concept and explores linguistic means, by which its semantic and cognitive content is expressed (see, for example, Категория 1979; Seiler 1983; Heine 1997; Stassen 2009 etc.). The semasiological approach deals with the study of possessive constructions and their meaning (e. g.: Ultan 1978; also Finno-Ugric studies: Schlachter 1960; Kokla 1963; Феоктистов 1963; Ким 1984 etc.). In the first chapter the major theoretical notions and principles used as the basis of the study are stated. The second chapter provides a description of the main situations of possession to be analyzed in the semantic framework of possession and a classification of names with respect to their potential to form a possessive relation. The third chapter describes concrete attributive morpho-syntactic constructions expressing possession, their distribution and functioning. In the fourth chapter a brief description of the semantic and functional characteristics of predicative constructions is given. As the theoretical basis of this research, publications on the theory and typology of the category (Heine 1997, Seiler 1983, Koptjevskaja-Tamm 2003, Nichols 1988, Журинская 1977, 1978, 1979), treatments of the category in Slavic and Balkan languages (Категория 1989) and other works have been used.

Description

Keywords

doktoritööd, possessiivsus (keelet.), udmurdi keel

Citation