HIV/aids avaliku arutelu objektina

Date

2010-05-31T11:03:26Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks on vaadelda HIV/aidsi avaliku arutelu objektina ja hinnata teema olulisust meedias, avalikkuses ja poliitilises diskussioonis kõneaine kujundamise mudelit aluseks võttes. Meedia-agendat analüüsitakse seejuures nii meediakajastuse hulga ja sisu seisukohast kui poliitilise ja avaliku agenda peegeldajana ja erinevate kommunikatsioonitasandite interaktsiooni näitajana. Meedia-agenda analüüs käsitleb ajavahemikku 1996-2009. Avaliku agenda analüüsiks kasutatakse küsitlusi, mis viidi läbi 2006. ja 2009. aastal, ekspertide hinnanguid ning kommentaare meediaartiklitele. Poliitiline agenda leiab kajastamist töö lähtekohtades ning osa sellest analüüsitakse meedia-analüüsi ja ekspertintervjuude põhjal. HIV/aidsi juhtumi puhul toimuva avaliku ja meediaarutelu hindamine on oluline, kuna see võimaldab paremini planeerida edasist ennetustegevust ning HIV/aidsi ennetustööga seotud kommunikatsioonitegevusi. Töö ülesandeks on hinnata HIV/aidsi kui teema kajastamise aktiivsust ja valdavaid teemasid meedias, avaliku arutelu tekkimist ning poliitikute HIV/aidsi teemaliste sõnavõttude aktiivsust meedia vahendusel. Töö eesmärgiks ei ole hinnata, milline on avalikkuse suhtumine HIV-positiivsetesse või teadlikkus HIVst. Töö püüab selgitada, mis pärsib arutelu HIV/aidsi teemal avalikkuses ning mis seda elavdab. Töö põhiprobleemiks on analüüsida, miks on arutelu sel teemal laiemas avalikkuses küllaltki väheaktiivne ja loid.

Description

Teadusmagistritöö

Keywords

magistritööd, HIV, AIDS, avalik arvamus, ajakirjandus

Citation