Gümnaasiumi õpilaste enesekohaste tuumikhinnangute ja stressi mõõdete vahelised seosed

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva seminaritöö eesmärgiks oli leida seoseid stressi ja enesekohaste tuumikhinnangute vahel. Kasutatud küsimustike hulka kuulusid stressiküsimustik ST-04 ja negatiivsete tuumikhinnangute alaskaalad. Valim moodustus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10. ja 11. klasside õpilastest. Tulemused näitasid, et kõige tugevam seos stressiga on ärevusel. Lisaks sellele avaldus rida olulisi korrelatsioone stressiga tähelepanu- ja kontrolli-, nartsissismi- ning impulsiivsuse alaskaaladel. Selle uurimuse käigus kogutud andmestikku saab edaspidi kasutada erinevate võrdluste tegemiseks: võrrelda alaskaalasid sugude ja vanusegruppide kaupa.

Description

Keywords

Citation