Le verbe "passer" au sens de déplacement et ses équivalents estoniens

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Prantsuse verb "passer" liikumisverbina ja selle eestikeelsed vasted.Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, millised on prantsuse verbi passer eestikeelsed vasted. Töö aluseks on kasutatud tekstikorpust, mis on koostatud EestiPrantsuse Leksikograafiaühingu paralleelkorpuse põhjal (http://corpus.estfra.ee/ee). Korpuses on kokku 200 lauset koos nende tõlgetega, mis on pärit eesti ja prantsuse ilukirjanduslikest ning mitteilukirjanduslikest tekstidest. Kuna verb passer on prantsuse keeles väga sage ja laiatähenduslik, olen oma töö uurimisobjekti piiritlenud. Käsitlen seda verbi oma töös ainult liikumisverbina, kus liikumist sooritab animeeritud subjekt. Olen töö kitsendamise huvides jätnud välja verbi passer pronominaalse ehk enesekohase verbi vormi, kuna erinevalt selle verbi transitiivsest ja intransitiivsest vormist, ei ole pronominaalne vorm eriti mitmetähenduslik ja seetõttu ei anna ka väga palju ainest uurimiseks. Veel on tööst välja jäetud kõik väljendid, kuna nende puhul võib sõna tähendus sageli kaugeneda selle algsest tähendusest. Ühtlasi ei ole käesoleva bakalaureusetöö raames uuritud verbi passer mineviku kesksõna vorme (passé), kuna selles vormis läheneb verb oma tähenduselt omadussõnale. Nagu viitab töö pealkiri, uuritakse siin töös antud verbi liikumisverbina, mis tähendab, et välja on jäetud ka kõik näited, kus verb passer esineb ajalises tähenduses. Töö koosneb kahest peamisest osast. Selle esimeses osas tutvustatakse verbi passer tutvustatakse verbi passer tausta teoreetiliselt : kõigepealt tehakse ülevaade selle etümoloogiast, seejärel jaotatakse verb erinevate tähenduste alusel alagruppidesse, kasutades selleks Le Grand Robert’i prantsuse keele sõnaraamatut. Järgnevalt tutvustatakse töös Laure Sarda (2001) tüpoloogiat liikumisverbide kohta ning tutvustatakse täpsemalt töö aluseks olevat korpust. Töö teine osa koosneb liikumisverbi passer eestikeelsete vastete analüüsist. Kõigepealt vaatlen kolme kõige sagedasemat eestikeelset vastet: minema, käima ja mööduma. Seejärel uurin näiteid, kus verb passer on tõlgitud eesti keelde liitverbina. Viimasena vaatlen väheesinenud vasteid, see tähendab vasteid, mida esines vaid mõnel korral.
La traduction en général pose diverses difficultés, surtout lorsque la langue source et la langue cible sont de différentes familles comme le français, une langue indoeuropéenne et l’estonien, une langue finno-ougrienne. Dans notre mémoire, nous avons décidé d’étudier les différences entre ces deux langues dans le domaine de la traduction. Le sujet de ce mémoire est « Le verbe passer au sens de déplacement et ses équivalents estoniens ». Nous avons choisi d’étudier ce verbe car il s’agit d’un verbe qui peut exprimer des sens et nuances variés.

Description

Töö koosneb kahest failist: põhiosast ja 1 lisast.

Keywords

korpused (keelet.), prantsuse keel, tõlkimine, pöördsõnad

Citation