Recent Submissions

 • Kogukonna kaasamise viisid, väärtused ja probleemid kogukonnateatris 

  Tamm, Tiiu (Tartu Ülikool, 2022)
  Magistritöös uuritakse kogukonnateatri olemust ja kirjeldatakse selle reaalset rakendumisprotsessi kahe lavastuse näitel. Töö esimeses peatükis tuuakse välja kogukonna määratlemise viisid ja problemaatika kogukonnateatri ...
 • Tähenduse teke intermeedialises klassikalavastuses 

  Mäits, Laura Maria (Tartu Ülikool, 2022)
  Magistritöö käsitleb intermeedialisi tähendusvõimalusi teatris, kitsendades teemafookust klassikaliste kirjandustekstide adaptatsioonide uurimisele. Selliselt keskendub töö kaasaegse teatri vormilistele muudatustele ning ...
 • Organisatsiooniliste struktuuride ja loomingu vahelised seosed Teatri NO99 näitel 

  Kajak, Margit (Tartu Ülikool, 2022)
  Magistritöö otsib vastust küsimustele, millised organisatsioonilised struktuurid olid aluseks Teatri NO99 tegevusele ja kuidas need mõjutasid organisatsiooni toimimist ning millised olid seosed teatri organisatsioonilise ...
 • Renate Keerdi füüsiline teater 

  Kokk, Karmel Helena (Tartu Ülikool, 2022)
  Magistritöös uuritakse Renate Keerdi kui füüsilise teatri lavastajat. Töö esimene peatükk avab olulisi keha ümbritsevaid mõisted, teises avatakse võimalusi, kuidas lähenetakse teatriteoreetiliselt füüsilisele teatrile, ...
 • Etenduskunsti poliitilisus. Afektiteooria etendusanalüüsis 

  Ever, Kerli (Tartu Ülikool, 2022)
  Magistritöös uuritakse, kuidas võiks etendusanalüüsis etenduskunsti poliitilisuse uurimisel olla kasu afektiteooria rakendamisest. Esimene peatükk annab ülevaate poliitilisusest, käsitledes nii seda, kuidas poliitilisuse ...
 • Kujutluslike ruumide loomine simultaanlaval 

  Mangus, Maarja (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö annab ruumiloome kirjelduse ja süstematiseerimise analüüsimise kaudu ülevaate simultaanlava olemusest. Analüüsitakse Vanemuise teatri "Kirvetüü" ja Emajõe Suveteatri "Kadri" lavastusi.
 • Eesti nüüdisaegne lavastajaõpe 

  Peep, Lennart (Tartu Ülikool, 2019)
  Magistritöö käsitleb nii EMTA lavakunstikooli kui TÜ VKA lavastajaõpet, muu hulgas lähtudes töö autori kogemusest lavastajaüliõpilasena Viljandi Kultuuriakadeemias. Uurimus vaatleb Eesti kaasaegset lavastajaõpet õppekavade ...
 • Depressiooni kujutamine ja vastuvõtustrateegiad draamakirjanduses 

  Jürjo, Merilin (Tartu Ülikool, 2019)
  Magistritöö uurib depressiooni kujutamist draamakirjanduses ning lugeja vastuvõttu erinevate strateegiate alusel. Töös otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas on depressiooni draamakirjanduses kujutatud ning kuidas aitavad ...
 • Heli- ja muusikaline kujundus Eesti sõnateatris 

  Talvik, Liivia (Tartu Ülikool, 2018)
  Käesolev magistritöö suunab tähelepanu heliliste väljundite olulisusele sõnateatris ja uurib lähemalt lavastuse heli- ja muusikalise kujunduse valmimise protsessi praktikute silme läbi. Kaalukaim osa magistritöö allikatest ...
 • Festival kui teatrisündmus – Baltoscandal 1990-2016 

  Tomps, Katarina (Tartu Ülikool, 2018)
  Magistritöö uurib ja jäädvustab Eesti pikaajalisimat rahvusvahelist teatrifestivali Baltoscandalit. Antakse ülevaade, milline on Baltoscandali kontseptsioon (loomistingimused, põhimõtted, korraldus), kuidas festivali ...
 • Intiimsus kaasaegsetes etenduskunstides 

  Selgis, Eline (Tartu Ülikool, 2018)
  Magistritöös vastab küsimustele, missugused lavastuslikud ja dramaturgilised vahendid loovad etenduskunstides intiimsuse. Etenduskunstidena käsitletakse töös sõnateatrit, performance’i-teatrit, interaktiivset teatrit ja ...
 • Erinevad näitlemislaadid: kahe näitleja kuus rolli Rakvere Teatris 

  Sikk, Triinu (Tartu Ülikool, 2018)
  Magistritöö eesmärgiks on uurida näitlejat kahelt võrdselt oluliselt lähtepunktilt: ühelt poolt vaadelda erinevaid näitlemislaade, mis nii Eesti kui Rakvere Teatris olulisemad, teisalt aga keskenduda kahele näitlejale ja ...
 • Täiskasvanutele suunatud nuku-, objekti- ja visuaalteater. Teoreetilisi vaatepunkte praktiliste näidete alusel 

  Ruusna, Kristi (Tartu Ülikool, 2016)
  Käesolev magistritöö avab täiskasvanutele suunatud nuku-, objekti- ja visuaalteatri mõistestiku lähtuvalt erinevate teoreetikute käsitlustest. Defineeritakse nukuteater, objektiteater ja visuaalteater, sealjuures ka mõisted ...
 • Eesti lasteteatri funktsioonid 

  Rämmann, Kadriliis (Tartu Ülikool, 2016)
  Käesolev magistritöö keskendub lasteteatrile (sihtrühmale 4–11 eluaastat) ning otsib vastuseid uurimisküsimustele, missugused on lasteteatri funktsioonid ning mida hinnata heas lastelavastuses. Tööga peegeldatakse Salme ...
 • Aja- ja ruumipoeetika teatris kolme lavastuse näitel 

  Aruväli, Mari (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolev magistritöö vaatleb aja- ja ruumipoeetikat teatris, võttes analüüsi aluseks kolm lavastust Eesti teatrite repertuaaridest: Ugala teatri lavastuse „Lovesong. Ühe armastuse lugu“ (lavastaja Taago Tubin) ja „Bassein ...
 • Naistegelased eesti monolavastustes 

  Ojakõiv, Liisa (Tartu Ülikool, 2015)
  Käesolev uurimus kaardistab naistegelastega eesti monolavastused ja näitab tegelaste ning teatriesteetika muutumist 70ndatest kaasaega liikudes. Magistritöö üks eesmärk on uurida soostereotüüpide avaldumist naistegelastega ...
 • Uussiirus eesti teatris 

  Ots, Liis (Tartu Ülikool, 2015)
  Magistritöös uuritakse uussiiruse olemust ja selle esinemist eesti teatris. Uussiirust käsitletakse maailmavaatelise nähtusena, mis on kerkinud esile postmodernismi järgsel ajastul. Seetõttu vaadeldakse teoreetilises osas ...
 • Fiktsionaalsus ja reaalsus teatris lavastuse „Peeter Volkonski viimane suudlus“ näitel 

  Lääne, Kadi (Tartu Ülikool, 2015)
  Teatrilaval avaneb vaatajale iga kord fiktsionaalne maailm, milles on reaalsele elule sarnaselt sündmused, tegelased, aeg ja koht. Võib juhtuda, et selles maailmas eksisteerivad sündmused ja tegelased on reaalsele elule ...
 • Vaino Vahingu subjektsus näidendite „Potteri lõpp”, „Suvekool”, „Testament” ja „Mees, kes ei mahu kivile” kui autobiograafiliste draamanarratiivide näitel 

  Tuppits, Deivi (Tartu Ülikool, 2015)
  Antud uurimistöö keskseks teemaks on kirjanduslik subjekstus kui esteetiliselt konstrueeritud ise representatsioon. Võtsin vaatluse alla ise avaldumise kirjanduslikus loomingus, avades ise mõistet ja suhestades seda nii ...
 • Eesti teatrikriitika funktsioonid 2007–2013 Uku Uusbergi lavastuste arvustuste põhjal 

  Puksa, Lennart (Tartu Ülikool, 2014)
  Magistritöö uurib Eesti teatrikriitika funktsioone aastatel 2007–2013 Uku Uusbergi lavastuste näitel. Esimene peatükk käsitleb Lääne metakriitilise mõtteloo olulisemaid momente alates Vana-Kreekast kuni tänapäevani, Lääne ...

View more