Kasutatud kirjandus

iDevice ikoon
 1. Andmemasin. (2009) http://www.andmemasin.eu/index.php/muut-suur-valim-usaldusvaarne-uuring/ (06.04.2012).
 2. Berg, B.L. (2004) Qualitative research methods for the social sciences (5th ed.). U.S.A. Pearson Education, Inc.
 3. Black, T.R. (1999) Doing Quantitative Research in the Social Sciences. SAGE Publikation Ltd.
 4. Dobelniece, S. (2007) Kodutus Lätis: põhjused ja tagajärjed. [Doktoritöö]. Tallinna Ülikool. Sotsiaaltöö osakond.
 5. eHow. http://www.ehow.com/info_7893250_sampling-techniques-thesis-writing.html (30.10.2012).
 6. Flick, U. (2011 a) Introducing Research Methodology. A beginner`s Guide to Doing a Research project. SAGE Publication, Ltd.
 7. Flick, U. (2011 b) An introduction to qualitative research. (4th ed.). SAGE Publication, Ltd.
 8. Flick, U. (2011c) Designing qualitative research. SAGE Publications, Ltd.
 9. from chain-referral samples of hidden populations. - Social Problems, Vol. 49, No.1, p 11-34.
 10. Glaser, B.G. & Strauss, A,L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York:Aldine.
 11. Gould, J.S. (2001) Vääriti mõõdetud inimene. Tallinn: Varrak.
 12. Haridus- ja teadusministeerium. (2011) Eesti 15-74-aastaste elanike teadlikkus Euroopa Sotsiaalfondist. http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10975 (06.04.2012).
 13. Heckathorn, D.D. & Jeffri, J. (2001) Finding the beat: Using respondent-driven sampling to study jazz musicians. - Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts, Vol 28, p 307-329.
 14. Heckathorn, D.D. (1997) Respondent-driven sampling: A New Approach to the Study of Hidden Populations. - Social Problems, Vol.44, No.2, p 174-199.
 15. Heckathorn, D.D. (2002) Respondent-driven sampling II: derivimgvalid population estimates from chain-referral samples of hidden populations. - Social Problems, Vol. 49, No 1, p. 11-34. http://www.respondentdrivensampling.org/ (25.03.2012)
 16. Justiitsministeerium. (2004) Korruptsiooniuuring Eestis. Tehniline aruanne. http://www.korruptsioon.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=50633/Tehniline+aruanne+2004.pdf (08.04.2012).
 17. Krippendorff, K. (2004) Content analysis. An Introduction toi ts methodology. Sage Publications, Inc.
 18. Kõverjalg, A. (1994) Teadustöö metoodika alused II. Tallinn: Eesti Riigikaitse Akadeemia.
 19. MaCorr: Research Solutions Online http://www.macorr.com/index.htm (03.10.2011)
 20. Magnani R, Sabin K, Saidel T, Heckathorn D. (2005) Sampling hard to reach and hidden populations for HIV surveillance. - Aids, Vol.19, Supplement 2: S67-S72. http://www.respondentdrivensampling.org/ (25.03.2012).
 21. Marshall, M.N. (1996). Sampling for qualitative research. - Family Practice, Vol.13, No. 6 522-525.
 22. Mills, S., Saidel, T., Magnani, R., Brown, T. (2004) Surveillance and modelling of HIV, STI, and risk behaviours in concentrated HIV epidemics. - Sexually Transmitted Infections, Vol. 80, Suppl 2: ii57-ii62. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1765848/?tool=pubmed (22.11.2011.
 23. Nõmmela Semjonov, J (2010) Kiusamiskäitumises osalejate projektiivjoonistused. [Magistritöö]. http://hdl.handle.net/10062/15222 (08,10,2012).
 24. Patton, M.Q. (2002) Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.). London SAGE.
 25. Resolution research: A Full Service Market Research Company Performing both Qualitative Market Research & Quantitative Market Research. http://www.resolutionresearch.com/results-calculate.html (29.03.2012).
 26. Rikka, K. (2010) Õpetajate poolt väärtustatud toetussüsteemid uurimusliku õppe läbiviimiseks loodusteaduste tundides. [Magistritöö] http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=mugavusvalim&source=web&cd=10&ved=0CFYQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ut.ee%
  2Fbiodida%2Fmagfail%2Fkristi_rikka_bioloogiaop_magtoo2010.pdf&ei=10vcTvq7A4md-wbytrCRAQ&usg=AFQjCNFa4Wkos8yMcQvoaYgGnrg5keMJIw&cad=rja
  (25.03.2012).
 27. Rudolph, A.E., Craford, N.D., Latkin, C., Heimer, R., Benjamin, E.O., Jones, K.C., Fuller, C.M. (2011) Subpopulations of Illicit Drug Users Reached by Targeted Street Outreach and Respondent-Driven Sampling Strategies: Implications for Research and Public Health Practice. - Annals of Epidemiology, Vol.21, No 4, p 280-289.
 28. Salganik, M.J., Heckathorn, D.D. (2004). Sampling and Estimation in Hidden Populations Using Respondent-Driven Sampling. Sociological Methodology, 34, 193-239.
 29. Salla, K-A. (2011) Noorte subkultuur erikoolis kui totaalses asutuses. [Magistritöö]. Tallinna ülikool. rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut. http://e-ait.tlulib.ee/163/1/salla_kadri_ann.pdf (29.03.2011).
 30. Soo, K. ja Laas, A. (2009) Naistevastane vägivald paarisuhetes ja töökohal. Vägivalla mõju naisele. TÜ Sotsiaalteaduskond. Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut http://www.ut.ee/gender/pdf/GVEI_uuring.pdf (29.03.2012).
 31. Strauss, A. & Corbin, J. (1990) Basics of gualitative Research. Grounded theory procedures and techniques. U.S.A. Sage Publications, Inc.
 32. Sturgis, P (2006) Surveys and Sampling. In Research Methods in Psychology (3rd ed). Eds. Chris Fife-Schaw, Jonathan A Smith, Sean Hammond, Glynis M Breakwell. Sage Publications, Inc.
 33. Tallinna Linnavolikogu Kantselei. (2006) Avalik arvamus Tallinna juhtimisest 2006. Tallinn: Turu-uuringute AS. http://www.tallinn.ee/est/g3111s27179 (07.04.2012).
 34. Tiit, E.-M., Möls, M. (1997) Rakendusstatistika algkursus. Tartu.
 35. Toots,A., Plakk,M., Idnurm, T. (2004) Infotehnoloogia Eesti koolides. Trendid ja väljakutsed. Uuringu „Tiiger luubis" (2000-2004) lõppraport. http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=3879 (27.03.2012).
 36. Trummal, A., Johnston, L.G., Lõhmus, L. (2007) HIV-nakkuse levimus ja riskikäitumine meestega seksivate meeste seas Tallinnas ja Harjumaal: Pilootuurimus uuritava poolt juhitud kaasamise meetodil. Tervise Arengu Instituut. http://www2.tai.ee/teated/GF/Meestega_seksivate_meeste_uurimus_2007.pdf (10.11.2011).
 37. Uus, U. (1991a) Teispool materialismi. http://www.kirikiri.ee/article.php3?id_article=126 (13.02.2012).
 38. Wejnert, C., Heckathorn, D.D. (2008) Web-Based Network Sampling Efficiency and Efficacy of Respondent-Driven Sampling for Online Research. - Sociological Methods & Research, Vol. 37, No 1, p. 105-134.
 39. Wilber, K. (2002) Kõiksuse lühilugu. Tallinn: Valgus.