Valimiviga, veapiirid

iDevice ikoon

Tuleb rõhutada, et ka siis, kui valimi representatiivsuse nõuded on rangelt täidetud, pole võimalik valimi uurimistulemuste põhjal iseloomustada tervet populatsiooni absoluutselt täpselt. Väikese hulga põhjal tervikut konstrueerides võime teha vigu. Tervikliku populatsiooni omadused võivad teatud ulatuses siiski erineda valimi omadustest. Seda erinevust nimetatakse valimiveaks (sampling error).

Valimiviga on lahknevus populatsiooni ja valimi näitajates, mis tuleneb populatsiooni ja sellest eraldatud valimi omaduste erinevustest.

Valimiviga (vt näidet tabel 11) näitab, kui vigaselt valim populatsiooni esindab. Viga oleneb valimi suurusest ja valimi moodustamise viisist. Valimi suurendamisel valimiviga väheneb. Valimivea vähendamiseks võiks ju valimi mahtu tõsta, kuid see toob kaasa mõõtmis- ja analüüsimahu kasvu.

Tabel 11. Näide valimivigadest
 

Küsitluse eesmärgiks oli uurida:

  1. Teadlikkust Euroopa Sotsiaalfondist ja selle toetusvaldkondadest;
  2. Teadlikkust Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Liidu toetuste eesmärkidest
  3. Milliste infokanalite kaudu saadakse teavet ESF-i projektide kohta.

Küsitluse sihtrühmaks olid Eesti elanikud vanuses 15-74 (ESA 01.01.2009 andmetel 1 034 752 inimest). Valimi suurus on 1000 inimest, mille puhul on küsitlustulemuste laiendamisel üldkogumile maksimaalne valimiviga 95%-lisel usaldusnivool 3,10%.

Küsitluse sihtrühmaks olid Eesti elanikud vanuses 15-74 (ESA 01.01.2009 andmetel 1 038 848 inimest). Valimi suurus on 1000 inimest, mille puhul on küsitlustulemuste laiendamisel üldkogumile maksimaalne valimiviga 95%-lisel usaldusnivool 3,10%. (Haridus- ja Teadusministeerium 2011)

 

Uuriti avalikku arvamust Tallinna juhtimisest.

Uuringu üldkogumi moodustavad 15-74-aastased Tallinna elanike registrisse kantud elanikud (kokku ~317 706 inimest - ESA, 01.01.2004. andmetel). Uuringu valimiks on 500 vastajat. Valim moodustati selliselt, et iga linnaosas esindaks statistiliselt usaldusväärne hulk vastajaid. Maksimaalne valimiviga kuni +/- 4,38%. (Tallinna Linnavolikogu ... 2006)

Valimiviga iseloomustab veapiir. Veapiir näitab, kui palju võivad uurimistulemused kõikuda, kui üldistame uurimistulemusi kogu populatsioonile Teisiti, veapiir näitab, kui suur on eksimine, kui üldistame valimisse eraldatud indiviidide uurimistulemused kogu uuritavale populatsioonile.