Tõenäosusliku valimi kalkulaatorid

iDevice ikoon

Representatiivse valimi suuruse arvutamiseks on olemas spetsiaalsed statistilise arvutuse valemid. Statistilisi peensusi vähem tundvatele inimesele pakutakse täna internetis representatiivse valimi suuruse arvutamiseks kalkulaatoreid. Näiteks vabalt võib alla laadida kalkulaatori veebilehtelt MaCorr Research Solutions Online (MaCorr) (joonis 1) või toetudes juhistele arvutada oma uurimuse valimi suurus otse veebis (Resolution Research 2012) (joonis 2).

Joonis 1. Valimi suuruse kalkulaator (Allikas: MacCorr)

Usaldusnivoo (Confidence Level) Millist usaldusnivood vajate? Usaldusnivoo näitab uurijale kuivõrd kindel ta võib olla tulemuste kehtivuses. Seda väljendatakse protsentides, mis näitab kehtivuse tõenäosust. Seega 95%-lise usaldusnivoo korral võib uurija olla kindel, et 95% tulemustest kehtivad kogu uuritavas populatsioonis ja 5%-il juhtudel mitte. Sotsiaalteaduslikes uurimustes kasutatakse üldjuhul 95%-list usaldusnivood. 99%-list, s.o. väiksemat eksimist kasutatakse enamasti näiteks meditsiiniliste uuringute puhul.

Usaldusintervall (Confidence Interval) Millist valimiviga aktsepteerite? Usaldusintervall on vahemik, milles populatsiooni näitajad teatava tõenäosusega asuvad. Tüüpiliselt võetakse see +/- 5%. Avaldab valimi suurusele kõige tugevamat mõju. Usaldusintervalli otspunkte nimetatakse usalduspiirideks või veapiirid (margin of error).

Mis juhtub usaldusintervalliga, kui suurendada usaldusnivood? Usaldusnivoo suurendamine tähendab, et läheme järeldustes täpsemaks, millega läheb vahemik laiemaks, milles asub üldkogumi näitaja. Mis juhtub usaldusintervalliga, kui suurendada valimi suurust? Mida suurem on valim, seda väiksemaks vahemikus asub üldkogumi parameeter (näitaja).

Populatsiooni suurus Kui suur on uuritav populatsioon? Teisiti, kui suurest hulgast juhuvalim moodustatakse.

Valimi tulemi tõenäosus Mis on valimi vastuste osakaal üldjaotuses? Milline on küsimustiku vastuste oletatav jaotumine? Kui seda ei osata määrata, siis võetakse see vaikimisi 50%, mis annab arvutamisel kõige suurema valimi.


Valimi jaotus: näide

  • Oletame, et 2705 valijaga valimi põhjal näidati, et 56,5% vastanuist hääletab Euroopa Liiduga liitumise poolt;
  • Me ei tea antud juhul populatsiooni parameetreid;
  • Oletame, et meil on kahtlus, et äkki oli pooldajaid siiski ainult pooled hääletanutest;
  • Hääletamise tulemuste kohta järelduste tegemiseks leitakse valimi tulemi tõenäosus ‘kahtlusega’, et populatsiooni parameeter on 50%.

Joonis 2. Valimi suuruse kalkulaator (Allikas: Resolution Research 2012)

Kalkulaatori kasutamiseks järgi järgmisi juhised:

  1. Vali soovitud usaldusnivoo.
  2. Vali soovitud veapiir.
  3. Sisesta populatsiooni suurus.
  4. Kliki „calculate", mille tulemusena kuvatakse valimi suurus.

Märkus: Usaldusnivoo (95%) ja veapiir (+/-5) on kõige enam vaikimisi kasutatavad suurused.