Recent Submissions

 • Keha ja kehalisuse kujutamine Helga Nõu „Hundi silmas” ja Eeva Pargi „Lõks lõpmatuses” 

  Peterson, Iris (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö teema on keha ja kehalisuse kujutamine Helga Nõu romaanis „Hundi silmas“ (1999) ning Eeva Pargi romaanis „Lõks lõpmatuses“ (2003), eesmärgiga pöörata tähelepanu sellele, kuidas on naiskirjanikud kujutanud ...
 • Nõukogude aja peremustrid Eeva Pargi romaanis "Tuul ja tolm" ja Nora Ikstena romaanis "Emapiim" 

  Kolk, Anni Leena (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöös uuritakse mälukirjandust lähtudes kahest romaanist - Eeva Pargi „Tuul ja tolm“ ja Nora Ikstena „Emapiim“. Töö esimene peatükk annab ülevaate Eestis ilmunud autobiograafiatest luues nii raami, millest ...
 • Reedik Palmi kaks maailma 

  Ariva, Tormi (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetööl „Reedik Palmi kaks maailma“ on kaks peamist sihti. Esimeseks eesmärgiks on info koondamine: töö annab ülevaate tolle vähetuntud literaadi elust ja ilukirjanduslikust loomingust, ümbritseb selle hädavajaliku ...
 • Düstoopilise ühiskonna kujutamine Andris Feldmanise „Viimased tuhat aastat“ ja Taavet Kase „Surmamaksu“ näitel 

  Masing, Teele (Tartu Ülikool, 2022)
  Uurimistöö keskendub düstoopiatele, täpsemalt nendes kirjeldatud ühiskondade kujutamisele, võttes vaatluse alla kaks eesti kirjanduse düstoopiat, Andris Feldmanise „Viimased tuhat aastat“ (2016) ja Taavet Kase „Surmamaks“ ...
 • Eestlase identiteet “Minu” sarja Eestist kirjutatud raamatute näitel 

  Pruul, Karoliine (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö eesmärk on võrrelda üheksa „Minu” sarja raamatu põhjal, mis on eestlase identiteedi erinevused sõltuvalt elukohast. Töös otsitakse eestlase identiteedi eripärasid lähtudes geograafilisest asukohast, et ...
 • Naine eesti kirjanduselus 19. ja 20. sajandi vahetusel. „Eesti Nais-luuletajate Album“ (1897) 

  Kauge, Loona Riin (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö eesmärk on uurida „Eesti Nais-luuletajate Albumit“ (1897), kirjeldades selle taustal sajandivahetuse ühiskondlikke protsesse, mis normaliseerisid naiste osalemist avalikus elus. Töö lähtub klassikalisest ...
 • Sofi Oksaneni romaani "Puhastus" ruumipoeetika 

  Köhler, Hardi (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö esimene peatükk on pühendatud ruumiteooriale: vaatluse all on kirjandusliku ruumi olemus ja selle uurimisvõimalused. Teises peatükis käsitletakse Sofi Oksaneni „Puhastust“ kui romaani üldisemalt, lisaks ...
 • Ena Metsa "Ülestähendusi Montmartre'i mäelt. Elu ja imede pandeemia" ökofeministlik analüüs 

  Reispass, Ruta (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö eesmärk on vaadata, kas Ena Metsa teos "Ülestähendusi Montmartre’i mäelt. Elu ja imede pandeemia" (2020) on analüüsitav ökofeministliku teosena, uurida, milline panus on Ena Metsal ja tema raamatul ökofeminismi ...
 • Kodu- ja kodutusetunne Tõnu Õnnepalu triloogias "Mujal kodus" 

  Siim, Rael (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöös vaatleb autor, kuidas avaldub kodu- ja kodutusetunne Tõnu Õnnepalu triloogias “Mujal kodus”. Kodutundel ja kodutustundel on erinevad tahud, mida avatakse esimeses peatükis: kuidas ruum ja koht saavad koduks, ...
 • Transgressiivsus Kaur Kenderi romaanides "Iseseisvuspäev" ja "Check out" 

  Jõekäär, Merin (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöös antakse ülevaade, mida sisaldab transgressiooni mõiste, tutvustatakse transgressiivse kirjanduse definitsioone ja käsitletakse transgressiivse kirjanduse tähtsamaid mõisteid ja teemasid. Töö analüütilises ...
 • Mari Sajo naisromaanide "Võõra õue peal" ja "Verevermed" poeetika 

  Glück, Katrin (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö eesmärk on pöörata tähelepanu naiskirjandusele ehk jutukirjandusele, kus peategelastena kujutatakse naisi, nende läbi- ja üleelamisi, eluringi ja -saatust. Töö annab ülevaate naisteka kui ajaviitekirjanduse tunnusjoontest ...
 • Kooljanarratiivi poeetika Maniakkide Tänava teoses 

  Ots, Triinu (Tartu Ülikool, 2021)
  Töös analüüsitakse Maniakkide Tänava kooljajuttude eripärast poeetikat. Analüüsiks kasutatakse romaane "Surmakarva" ja "Õnne ja õnnetuse valitseja". Töö annab ülevaate, millise õudusmaailma on autor neis romaanides loonud, ...
 • Andrus Kivirähki lasteraamatute retseptsiooni tunnusjooned 

  Harend, Helina (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate Andrus Kivirähki lasteraaamtute retseptsioonist, tema lasteteostele iseloomulikest ja retseptsioonis korduvatest sisuelementidest ning sellest, miles seisneb Kivirähki fenomen lastekirjanikuna. Töö eesmärk ...
 • Sõja kujutamine Gunnar Neeme proosaloomingus 

  Maat, Karmen (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate Teise maailmasõja kujutamisest eesti pagulasproosas ja Gunnar Neeme ilukirjanduslikust loomingust. Töös analüüsitakse Gunnar Neeme sõjateemalist loomingut. Analüüsitakse peamiselt Neeme käsikirjalises ...
 • Maarja Kangro "Klaaslaps" Simone de Beauvoiri eksistentsialistliku filosoofia taustal 

  Rahman, Hebo (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö koosneb kolmest osast: esimene annab ülevaate eksistentsialismist kui mõttevoolust, teine osa Simone de Beauvoirist, tema filosoofilistest seisukohtadest, kohast feministlikus diskursuses ja mõtetest ...
 • Tegelased lüürikas: Eda Ahi luule interfiguraalne analüüs 

  Linno, Saara Lotta (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöös analüüsitakse, kuidas võidakse kujutada tegelasi lüürilises luules ja mil viisil nad luuleteksti tähendust kujundavad. Töö aluseks on Eda Ahi luulekogud: „Maskiball“ (2012), „Gravitatsioon“ (2013), „Julgeolek“ ...
 • Vaimse tervise teema luules Tõnis Vilu loomingu näitel 

  Vestel, Kerstin (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärk on vaadelda, kuidas vaimse tervise häired soodustavad või pärsivad (luule) kirjutamist ning kuidas kajastuvad vaimse tervise probleemid eesti nüüdisluuletaja Tõnis Vilu loomingus
 • Antiikkultuuri motiivid Karl Ristikivi romaanides "Rohtaed" ja "Rooma päevik" 

  Kivi, Marii (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö analüüsib antiikkultuurimotiivide kujutamist Karl Ristikivi romaanides "Rohtaed" ja "Rooma päevik". Töö eesmärk oliantiikkultuuri motiivide analüüsimise kaudu avada romaanide uusi tähenduskihte ning vaadelda, ...
 • "Toomas Nipernaadi": romaani ja filmi võrdlev analüüs 

  Tamm, Liis (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö "Toomas Nipernaadi": romaani ja filmi võrdlev analüüs” annab August Gailiti romaani "Toomas Nipernaadi" ja Kaljo Kiisa filmi "Nipernaadi" alusel ülevaate, kuidas tõlgitakse lugu ühest meediumist teise. Töös ...
 • Kujund ja kompositsioon Jan Kausi teostes 

  Mets, Liina (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö avab Jan Kausi teostes „Tõrv”, „Ma olen elus” ja luulekogus „Aeg on vaha” peituvaid kujundeid ning kompositsiooni tähendust. Töö esimene peatükk määratleb kujundi ja metafoori mõistet, peamisteks kasutatud ...

View more